Nõuandeteenistuse büroo (varasema nimega koordineeriv keskus) on tugistruktuur konsulentidele ja mentoritele, mille ülesanneteks on:

 • koostada ja rakendada nõuandesüsteemi arengu- ja tegevuskava ning jälgida selle täitmist ja korrigeerida tegevusi vastavalt laekuvale tagasisidele;
 • koordineerida operatiivselt nõuandesüsteemi üldiseid ja valdkondlikke tegevusi (taimekasvatust, loomakasvatust, finantsmajandust, maaelu mitmekesistamist);
 • planeerida ressursse (sh. rahalised vahendid) ja jälgida ressursside sihipärast kasutamist;
 • kindlustada toimiv nõuandestruktuur, mis põhineb teaduse, hariduse ja nõuande seostele, kasutades teadusuuendusi ja innovatsiooni;
 • tagada nõuandesüsteemi jätkusuutlikkus, sh järelkasvu kindlustamine, regulaarne konsulentide enesetäiendamine (erialane, suhtlemisalane), nõustajate töö väärtustamine, nende motivatsiooni tõstmine;
 • töötada välja ja rakendada nõuandetooteid;
 • rakendada süsteemi sisene tagasiside kogumise, töötlemise ja edastamise skeem;
 • kujundada kogu süsteemis kasutatavad ühtsed tegevusstandardid, sh. ühine kaubamärk, arvutiprogrammid, nõuandetoodete paketid;
 • koostada uusi ja administreerida/ parendada juba loodud info- ja andmebaase (sh. klientide ühine andmebaas – nõustatavad, nõustajad, koolitajad jne.) vastavalt tekkivatele vajadustele;
 • toetada maakondlike infopunktide ja konsulentide valdkondlikku efektiivset töötamist nõuandeteenuse pakkumisel;
 • korraldada nõustaja tööks vajalike andmekogude/materjalide koostamine, korraldada konsulentidele tööks vajalike abivahendite ühiseid hankeid;
 • tegeleda nõuandesüsteemi positiivse maine kujundamisega;
 • arendada suhteid ja sõlmida koostööleppeid riiklike, kooperatiivsete ja ühiskondlike organisatsioonidega nii kodu- kui ka  välismaal.

Büroo teabelevi alased tegevused on:

 • põllu- ja maamajandusega seonduva riigi-ja teadusinfo levitamine jne;
 • tagasiside kogumine ja töötlemine, kokkuvõtete esitamine tehtud töödest koos ettepanekutega täiendava teabe vajaduse ning teabelevi süsteemi arendamise osas maaeluministeeriumile;
 • nõuandeteenistuse kodulehe http://www.pikk.ee  administreerimine.

Nõuandeteenistuse büroo aadress: Oru 21, Viljandi 71003
Tel/Faks: 648 4920
E-post: info[A]pikk.ee
Veebileht: www.pikk.ee

Töötajad

LEHO VERK
nõuandeteenistuse juht
Mob:+372 502 9571
leho.verk[A]mes.ee

ANGELIKA NÖPS
arendus- ja koolitusspetsialist
Tel: 742 4005
Mob:+372 5308 9961
angelika.nops[A]mes.ee

RIIN KURRIKOFF
nõuandeteenuste koordinaator
Tel: 6 484 920
Mob: +372 5816 4886
riin.kurrikoff[A]mes.ee

MERILIIS LIIV
taime- ja loomakasvatuse valdkonna koordinaator
+372 742 4005
meriliis.liiv[A]mes.ee