Koostööpartneritega on sõlmitud tähtajatud raamlepingud. Erinevate küsimuste lahendamiseks sõlmivad pooled täiendavaid kokkuleppeid, kus täpsustatakse poolte vastavad õigused ja kohustused.

SISERIIKLIK KOOSTÖÖ

Koostöölepinguga on koostööpartneri poolt võetud järgmised üldised kohustused:
• informatsiooni vahendamine koostööpartneri poolt pakutavate või läbiviidavate tasuliste teenuste, koolituste, ilmunud trükiste, infomaterjalide, artiklite, uurimisteemade, uuringute jmt kohta koos õigusega avaldada materjalid veebilehel www.pikk.ee;
• põllu- ja maamajanduse ettevõtjatele vajaliku informatsiooni kogumine ja analüüsimine sihtasutuse tellimusel vastavalt täiendavalt sõlmitud kokkuleppele koos õigusega avaldada materjalid veebilehel www.pikk.ee;
• pooltevahelisel kokkuleppel konsulentide või mentorite koolitamine vastavalt koolituskavale ning konsulentidele ning neile võimaluse loomine põllupäevadel, rakendusuuringutes või koostööprojektides osalemiseks;
• vähemalt kord aastas koostööpartneri liikmete ja tegevusvaldkonnaga seotud ettevõtjate koolitus- ja infovajaduse kogumine ja sihtasutusele edastamine;
• koostööpartneri liikmete ja tegevusvaldkonnaga seotud ettevõtjate seas Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse, selle pakutavate teenuste ja konsulentide tutvustamine, sealhulgas vastava info oma veebilehel teksti, lingi või veebibännerina avaldamine.
• nõustama sihtasutust nõuandesüsteemi arendamisel tagamaks põllumajandusettevõtjate vajadusi kõige enam rahuldava nõuandesüsteemi leidmine ja toimimine.
Teadus- ja arendusasutustel lisaks:
• täiendavate kokkulepete alusel konsulentidele ja mentoritele teadus- ja arendusasutuse loengutel kuulajatena osalemise võimaldamine
• vähemalt üks kord aastas vähemalt ühe arendusseminari korraldamine, mille käigus antakse konsulentidele, mentoritele ja sihtasutusega seotud isikutele ülevaade nõustamisvaldkondades toimunud teaduslikest arengutest, sh lõpetatud põllumajanduslikest rakendusuuringutest või rahvusvahelistest projektidest. Arendusseminari korraldamise detailsed tingimused, sh tasu ja toimumise kuupäevad lepitakse poolte vahel kokku iga kalendriaasta esimeses kvartalis.

Sihtasutuse poolt on võetud järgmised üldised kohustused:
• regulaarse valdkondliku teabe ja kogemuste, sh sihtasutuse poolt kogutava ja koostööpartnerit huvitava informatsiooni ja statistilise materjali vahetamine vastavalt täiendavalt sõlmitud kokkuleppele;
• informatsiooni vahendamine sihtasutuse poolt pakutavate või läbiviidavate koolituste, ilmunud trükiste, infomaterjalide, artiklite, uurimisteemade, uuringute jmt kohta koos õigusega avaldada materjalid koostööpartneri veebilehel;
• pooltevahelisel kokkuleppel koostööpartnerilt spetsiifiliste koolituste, trükiste, infomaterjalide ja artiklite tellimine;
• koostööpartnerile võimaluste loomine teabepäevade, loengute, seminaride jm ürituste tutvustamiseks veebilehel www.pikk.ee;
• pooltevahelisel kokkuleppel koostööpartneri liikmetele ja spetsialistidele konsulentide koolitustest osavõtu võimaldamine.
• pooltevahelisel kokkuleppel teadus- ja arendusasutuselt konsulentide või mentorite koolitamise, rakendusuuringutes või koostööprojektides osalemise tellimine;
• vähemalt üks kord aastas teadus- ja arendusasutuselt vähemalt ühe arendusseminari tellimine.

VÄLISKOOSTÖÖ

Väliskoostöö sisuks on soodustada ja parandada erinevate EIP töögruppide ja Horizon 2020 projektide riikide vahelist koostööd.

Koostööpartnerid on kohustatud:

  • vahendama üksteisele eesmärgi saavutamiseks vajalikku infot, k.a infot valdkonna spetsialistide ja organisatsioonide kontaktide kohta ning infot pakutavate või läbiviidavate teenuste, koolituste toimumise, maaettevõtluse ja maaettevõtjate nõustamise või põllumajandusliku innovatsiooni teemal ilmunud uuringute, trükiste jms materjalide kohta. Pool edastab võimalusel koostöölepingu raames saadud info oma võrgustikule;
  • vastavalt võimalustele abistama üksteist EIP ja Horizon 2020 projektides ning vajadusel edastama partnerile oma riigi konkreetse eriala teadlaste, valdkonna konsulentide või põllumeeste / maaettevõtjate kontaktandmed;
  • vastavalt võimalustele korraldama üheskoos nõuandesüsteemi arendamise teemalisi seminare ja EIP töögruppide ning Horizon 2020 projektide kohtumisi;
  • kohtuma võimalusel vähemalt kord kalendriaasta jooksul, et vahetada infot ja kogemusi.