1. Koolituse korralduse alused
1.1. Maaelu Edendamise Sihtasutus (edaspidi MES) lähtub täienduskoolituse (edaspidi koolitus) korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest, MESi juhatuse kinnitatud õppekorralduseeskirjast ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. Täienduskoolitused toimuvad aastaringselt õppekavas määratud mahus MESi juhatuse poolt kinnitatud täienduskoolituste kava alusel. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.3. Õppekava koostab MESi nõuandeteenistuse töötaja (edaspidi koolituse korraldaja) ja kinnitatakse MESi juhatuse poolt.
1.4. Õppekava koostatakse vastavalt haridus- ja teadusministri kehtestatud täienduskoolituse standardile.
1.5. Õppekorralduseeskiri, õppekavad ja täiendkoolitusasutuse kvaliteedi tagamise alused on kõigile koolitusel osalejatele www.pikk.ee 
1.6. Koolituste läbiviimist korraldab MESi nõuandeteenistuse töötaja (edaspidi koolituse korraldaja).

2. Koolitusele registreerumine ja koolituse komplekteerimine
2.1. Koolitusele registreerumine
2.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda, registreeruda saab MESi nõuandeteenistuse veebilehel. Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.
2.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot koolituse korraldajalt, kelle kontaktid on MESi kodulehel või infovoldikutes.
2.2. Koolituse komplekteerimine
2.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolituse registreerumise järjekorra alusel, seejuures arvestatakse vajadusel õppekavas sätestatud õppima asumise eeltingimuste täitmist (nt eelteadmised ja oskused).
2.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
2.2.3. MESil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ära jäämisel makstakse õppetasu tagasi.

3. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
3.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolituse korraldaja poolt õppegruppi arvatud.
3.2. Koolitusest osavõttu kinnitab õppija oma allkirjaga registreerimislehel.

4. Koolituste praktilise töö korraldus
4.1. Praktiline töö toimub praktilise õppe keskkonnas õppekavas sätestatud mahus ja korras.
4.2. Enne praktilist tööd toimub õppijate tööohutusalane juhendamine.

5. Koolituse lõpetamine ja koolitusel osalemist tõendavad dokumendid
5.1. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse koolitusel osalejale juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
5.2. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse koolitusel osalejale juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
5.3. Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.
5.4. Tunnistus ja tõend vormistatakse vastavalt MESi juhatuse poolt kinnitatud dokumendivormile ja allkirjastatakse koolituse korraldaja poolt.
5.5. Tunnistusele ja tõendile märgitakse järgmised andmed:
– koolitusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
– koolituse korraldanud asutuse nimi ja registrikood;
– majandustegevusteate registreerimisnumber;
– õppekava nimetus;
– koolituse toimumise aeg ja maht;
– tunnistuse või tõendi väljaandmise koht ja kuupäev;
– tunnistuse või tõendi number;
– koolitajate nimed.
5.6. Tunnistusel või selle lisas märgitakse lisaks p-s 5.5 sätestatule omandatud õpiväljundid ja õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid.
5.7. Tunnistus ja tõend vormistatakse eesti keeles.
5.8. Tunnistuse või tõendi võib väljastada ka elektrooniliselt.
5.9. Õppekava rakendamisel koostöös partnerorganisatsiooni(de)ga võib täiendusõppe tunnistusele või tõendile lisada partneri(te) logo(d).
5.10. Väljastatud tunnistused ja nende duplikaadid ning tõendid nummerdatakse ja nende üle peetakse arvestust.

6. Koolituse eest tasumine
6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel ja see tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
6.2. Koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseaduse §-le 26.

7. Koolitusest loobumine või koolituse katkestamine
7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest esimesel võimalusel teavitada koolituse korraldajat.
7.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
7.3. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 50% õppetasust.
7.4. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolituse katkestamise korral õppetasu ei tagastata.

8. Muud tingimused
Kui MES korraldab täienduskoolitust riigihangete seaduse alusel või korraldab koolituse tellimiseks muu konkursi, viiakse täienduskoolitus läbi tellija teatavaks tehtud tingimuste kohaselt.

Kinnitatud MES juhatuse 30.08.2016 otsusega nr 39