Täienduskoolitusasutuse kvaliteedi tagamise alused sätestab Maaelu Edendamise Sihtasutuse (edaspidi MES) täienduskoolituse õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.
MES lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja MESi õppekorralduseeskirjast.

1. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine
1.1. MESi täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele ja uuendatakse vajadusel tulenevalt toimunud koolituste tagasisidest.
1.2. Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine.
1.3. Õpiväljundid on kirjeldatud õppekava läbimiseks vajalikul miinimumtasemel ja on sõnastatud nii, et nende alusel on võimalik hinnata õppekava läbinu teadmisi ja oskusi.
1.4. Täienduskoolituse õppekavas määratakse kindlaks:
– õppekava nimetus;
– õppekava õppekavarühm;
– õpiväljundid;
– õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
– õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
– õppe sisu;
– õppekeskkonna kirjeldus.
– õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
– lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
– koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2. Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine
2.1 Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase hariduse ja erialase töökogemusega koolitajad, kes lähtuvad muuhulgas ka täiskasvanute koolitaja/andragoogi kutse-eetika koodeksist.
2.2 Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus ning valdav osa koolitajatest omab täiskasvanute koolitaja kutset.
2.3 Koolitusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud õppekavades.
2.4 Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 MESi poolt läbiviidavad täienduskoolitused toimuvad kaasaegselt sisustatud ruumides. Teoreetiline õpe viiakse läbi täiskasvanud õppijatele sobivalt sisustatud ning esitlustehnikaga varustatud klassides. Praktiline õpe toimub vastavalt õppekavas toodud kirjeldusele pädevate  asutuste/ettevõtjate juures.
3.2 MESi kasutatavad koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
3.3. Õppekeskkonna sobivuse hindamine vastava koolitusgrupi jaoks toimub enne igat koolitust.
3.3 Väljaspool MESi ruume toimuvate koolituste korraldamise puhul kinnitab õppekeskkonna ruumide pakkuja ruumide sobivust ja vastavust kaasaegsetele tingimustele koolituse läbiviimiseks.

4. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord
4.1 Koolituse kestel koguvad koolituse korraldaja ja koolitaja(d) õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile parim õppe kvaliteet.
4.2 Iga koolituse lõpus täidavad osalejad koolituse tagasisidelehe, mis olenevalt koolitusest täidetakse paberkandjal kohapeal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu (õppekava) ja selle omandamise ning koolitajate kohta.
4.3. Koolitaja analüüsib tagasiside vastuseid ning tulemuste põhjal teeb vajadusel parendused edasistes koolitustes, et tagada igale õppegrupile parim õppe sisu ja kvaliteet.

Kinnitatud MES juhatuse 30.08.2016 otsusega nr 39.