Nõustamisteenuse osutamist toetatakse järgmistes valdkondades:

• looma- ja taimekasvatus; mahepõllumajandus; metsamajandus; aiandus; mesindus; maaparandus; põllumajandussaaduste töötlemine; keskkonnakaitse ja loodushoid; nõuetele vastavus; töötervishoid ja tööohutus, toetuste taotlemise nõustamine – toetatakse kuni 90% nõustamisteenuse hinnast käibemaksuta;

• ettevõtte majandamine; äriplaani koostamise juhendamine; juhtimine – toetatakse kuni 50% nõustamisteenuse hinnast käibemaksuta;

• mentorlus – 100% nõustamisteenuse hinnast.

Erinevalt varasemast (2007-2013) toetusskeemist maksab nüüdsest nõu saaja ainult omaosaluse ning nõuandetoetuse taotlemisega tegeleb Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Nõuandetoetust antakse kuni 1500 eurot teenuse kohta, ühe kliendi kohta kuni 3000 eurot aastas.

Nõuandetoetust on võimalik saada põllumajandusega tegeleval füüsilisel isikul või eraõiguslikul juriidilisel isikul, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad ning on registreeritud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse erialase ja ettevõtte majandamise alase nõuandeteenuse käibemaksuta tunnihinnaks on alates 01.03.2022.a. 44,40 eurot ning mentorlusteenuse käibemaksuta tunnihinnaks 45,68 eurot.

Mentorlusteenuse klient on isik (mentii), kelle müügitulu nõustamislepingu sõlmimise hetkel viimase kinnitatud majandusaasta aruande kohaselt jäi alla 100 000 euro. Ühel kliendil võib olla ainult üks nõustamisleping mentorluse valdkonnas. Mentorlusteenust osutatakse ühele kliendile kuni 25 tundi kalendriaastas ning mitte rohkem kui 50 tundi perioodi jooksul. Ühel mentoril võib olla kuni viis klienti (mentiid) korraga.

Äriplaani koostamise alast nõu toetatakse ühe kliendi kohta üks kord perioodi jooksul.

Mentorlusteenus käivitus 2016. aastast.

Nõustamisteenuste osutamise toetamist rahastatakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014–2020 vahenditest.