Ettevalmistus

Maasikaistandiku rajamisel alustatakse ettevalmistustöödega vähemalt aasta varem. Ettevõtmise õnnestumisel on neli olulist tegurit:

  • korralik maa istutuseelne ettevalmistamine;
  • õige tehnoloogia;
  • kvaliteetne istutusmaterjal;
  • otstarbekalt valitud sordid.

Tööde järjestus maa istutuseelsel ettevalmistamisel võib olla järgmine.

  • Istandiku rajamiseks planeeritava ala muld lastakse analüüsida ja määrata pH, mille soovitatav vahemik on 5,6…6,5, maasikas kasvab ka happelisemal mullal. Sobiv huumusesisaldus on üle 2%. Toiteelementide sisaldus – maasikale sobivas 1 kg mullas toiteelemente grammides järgmiselt: K 225…375; P 15…30; Mg 225… 375; Ca 1500…3000; B 0,75…1,8; Mn 30…150; Zn 3…15; Mo 0,08…0,3.
  • Eelumbrohutõrjeks hoitakse maa puhas harimisega või töödeldakse herbitsiididega. Efektiivne herbitsiid on lehe kaudu mõjuv Roundup (toimeaine glüfosaat), kulunormiga 5 l/ha. Töödeldakse, kui umbrohi on ca 15 cm kõrgune. Põld- ja piimohaka esinemisel võib lisada pritsimislahusele 0,75 l Banvel 4S. Preparaatide toimet parandab pritsimislahusele karbamiidi ja kleepaine lisamine. Kolme-nelja nädala möödumisel võib töödeldud ala künda. Väga umbrohtunud maa korral lastakse umbrohi töötlemiseks sobiva kõrguseni kasvada ja pritsitakse veel teist korda. Enne istandiku rajamist võib maa hoida mustkesas või külvata haljasväetise kultuur, mis hiljem sisse küntakse.
  • Eelväetamine ehk sõnnikut antakse aasta enne istutamist vastavalt mulla huumusesisaldusele 50…100 t/ha. Haljasväetiskultuuri (viki-kaera segatis, rukis vms) sissekündmine asendab 45 t/ha sõnniku koguse. Mullaviljakuse hoidmine on vajalik nii tava- kui ka maheviljeluses. Liiga happelist mulda lubjatakse aasta enne istutamist, hea lubiväetis on klinkritolm, mis sisaldab peale Ca ka K ja Mg. Istutuseelse kultiveerimise alla antakse fosfor- ja kaaliumväetised vastavalt mullaanalüüsile, vajadusel täiendavalt ka mikroväetised. Istutuseelne väetiste andmine on eriti oluline maasika kileviljeluse korral, sest seal on kasvuaegne väetamine raskendatud.

Maasikat kasvatatakse ühel kohal kolm kuni neli aastat. Seejärel kasvatatakse nelja-viie aasta jooksul teisi kultuure. Maasika külvikorda sobivad teraviljad, kaunviljad, köögiviljad (v.a ristõielised) ja üheaastased heintaimed. Söödi või heinapõllu järel võib mullas olla rohkesti naksurlasi ehk nn traatusse, mis kahjustavad noori istutatud taimi, seetõttu on enne maasikat hea kasvatada teravilja või köögivilja; kartul ja ristik ei sobi maasika eelviljaks.

Autorid: Asta Libek ja Kadri Karp (oktoober 2014)