Tegevuse tüüp: traditsioonilise kalapüügi korraldatud vorm, seega uue ja vana kombinatsioon. Lisatootmisvõimalus väiketaludele ja ettevõtetele maapiirkondades. Sobib kõrvaltegevuseks forellimajanditele.

Maht: sobib arendamiseks kogu Eestis, eriti sobiv kõrvaltegevusena (vaba aja sisustamine) turismitaludele ja majutusettevõtetele.

Turg: turul küllalt uus tegevusala, kuid siiski kiiresti populaarsust kogunud. Võttes arvesse asjaolu, et suurem osa turiste soovib veeta oma aega kvaliteetselt, s.t. sisustatult, võib turuprognoose lugeda küllalt heaks.Konkurentsi välismaalt pole karta, kuna eluskala Eestisse sisse vedada ei saa.

Vajalikud baasoskused: teadmised kalakasvatuse põhialustest ja oskus neid rakendada.

Tootmiskulud: Sobiva veekogu olemasolul ja õigete kalaliikide valikul küllalt väikesed: kulud piirduvad püügimaterjali sisseostu ja transportimisega.

Kasum: orienteeruv puhaskasum sõltub valitud kalaliigist; jääb vahemikku 25-80%.

Riskid: turismi vähenemine ja ostujõu langus; ebaõnnestumised kalaveol; kalahaigused; veekeskkonna vähene tundmine ja arvestamine.

Võimalik kombineerida järgmiste alternatiivsete tootmissuundadega:

  • maaturism;
  • forelli- ja karpkalakasvatus.

Soovitused: kulutuste minimeerimiseks ja vigade vältimiseks tuleks enne kalaturismi kasuks (olgu siis põhi- või kõrvaltegevusena) otsustamist pöörduda asjatundjate poole, kes oskavad lähtuvalt olemasolevatest (või loodavatest) ressurssidest välja pakkuda sobivad kalaliigid. Algaja võiks alustada minimaalsete vahenditega (0,5 ha suurune õngetiik) ning oskuste arenedes ja sobivuses veendumisel tegevust laiendada. Eestis ühendab kalaturismiga tegelejaid ning varustab ühtlasi vajaliku oskusteabega MTÜ Eesti Kalaturism.