Ühine munade ja linnuliha turukorraldus süsteem kehtestati EL-is 1967. aastal ning 1968. aastal kehtestati ka esimesed turustamisestandard. Sellest ajast alates on, lähtuvalt turusituatsioonist, standardeid mitmel korral muudetud. Viimaste muudatustega on standardeid muudetud mõnevõrra lihtsamaks ning lisatud erisusi, mille kasutamise osas on jäetud liikmesriikidele senisest enam otsustamise õigust. Alates 01. maist 2004. a rakendatakse Eestis Euroopa Liidu kanamunade turustamise nõudeid.

Sekkumiskokkuostu ja otsest turu toetamise mehhanismi munade ja linnuliha turukorraldus ei hõlma. Hind kujuneb turul nõudmise ja pakkumise tulemusena. EL määrusi saab internetis lugeda aadressil: http://eur-lex.europa.eu/et/repert/036053.htm

Tootjate seisukohast on olulisim teada süsteemi seda osa, mis puudutab turustatavate mundae ja linnuliha kvaliteeti.

Turustamisstandardid
01. juulist 2007. a kehtib Eestis Euroopa Liidu nõukogu määrus (EÜ) nr 1028/2006, munade turustusnormide kohta (etteruttavalt alates 01. juulist 2008.a inkorporeeritakse nimetatud määruse sätted põllumajandusturgude ühises korralduses, nõukogu määruses (EÜ) nr 1234/2007) ja 23. maist 2007.a komisjoni määrus (EÜ) nr 557/2007, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1028/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad. Nimetatud määrused kehtivad kõigi ühenduses toodetud või kolmandatest riikidest imporditud kanamunadele, mida turustatakse ühenduses. Samuti kohaldatakse kõnealuseid turustamise tingimusi ühendusest eksporditavate kanamunade suhtes. Eestis kehtib lisaks eelpoolt toodud määrustele põllumajandusministri 23. veebruari 2007. a määrus nr 16 “Märgistamise täpsemad nõuded kanamunade turustamise korral”.

Linnuliha turustamisel kehtib 26. juunist 1990 nõukogu määrus (EÜ) nr 1906/90, kodulindude turustusnormide kohta (etteruttavalt alates 01. juulist 2008.a inkorporeeritakse nimetatud määruse sätted põllumajandusturgude ühises korralduses, nõukogu määruses (EÜ) nr 1234/2007) ja 05. juunist 1991.a komisjoni määrus (EÜ) nr 1538/91, millega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 1906/90 üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

Kanamunade kvaliteedi nõuded
Munade all mõeldakse Gallus gallus liiki kuuluvate kanade koorega mune, mis on mõeldud tarbimiseks inimtoiduna või munatoodete valmistamiseks ning mis ei ole pragunenud, hauduma pandud ega keedetud. Turustamise all mõeldakse munade müügi eesmärgil hoidmist, sealhulgas nende müügiks pakkumist, ladustamist, pakendamist, märgistamist, tarnimist või muul viisil tasuta või tasu eest üle andmist.
Kanamune liigitatakse A ja B kvaliteediklassi. A klassi munad on inimtoiduks mõeldud munad, mida liigitatakse lisaks veel kaalukategooriatesse (tabel 1).

Tabel 1 A klassi muned kaalukategooriad:

Kaalukategooria Muna mass
XL väga suur vähemalt 73g
L suur 63…73 g
M keskmine 53…63 g
S väike alla 53 g

A klassi mune ei tohi pesta ega puhastata enne ega pärast liigitamist. A klassi mune ei tohi hoida madalamal temperatuuril kui 5 ºC.
B klassi munad on munad, mis ei vasta A-klassi munade kvaliteediomadustele ning mida võib kasutada tööstustes.

Märgistamine
A klassi munad märgistatakse tootjakoodiga, mis koosneb numbritest ja tähtedest (Näiteks: 3EE12345). Tootjakood peab olema selgesti eristatav ja kergesti loetav ning vähemalt 2 mm kõrge. Tootjakoodi esimene number näitab lindude pidamisviisi (0 – mahepõllumajanduslik tootmine; 1 – vabalt peetavate kanade munad; 2 – õrrekanade munad; 3 – puuris peetavate kanade munad), järgneb tootja riigi tähis (Näiteks: EE- Eesti; LV- Läti; LT- Leedu) ning lõpuks ettevõtte eraldusnumber (mis tuleb taotleda Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist)

B klassi munad märgistatakse tootjakoodiga ja/või muu märgisega, kui neid turustatakse Eestist väljapoole. B klassi munade märgiseks on vähemalt 12 mm diameetriga ring, milles on vähemalt 5 mm kõrgune B täht või vähemalt 5 mm diameetriga selgesti eristatav värvitäpp.

Pakendamine
Lisaks munade kvaliteediklassidesse ja kaalukategooriatesse jaotamist ning märgistamist reguleerib standard ka munade pakendamist. Oluline on, et kanamune võib kvaliteediklassidesse ja kaalukategooriatesse jaotada, märgistada ning pakendada vaid tunnustatud pakenduskeskustes. Eestis tunnustab munade pakenduskeskusi Veterinaar- ja Toiduamet.
Munad liigitatakse, märgistatakse ja pakendatakse kümne tööpäeva jooksul munemisest. Neli kuni üheksa päeva pärast munemist liigitatud, märgistatud ja pakendatud mune võib märgistada “ekstra” või “ekstra värke” märgisega.

Lisaks munade märgistamisele on kehtestatud nõuded ka munapakenditele. Pakend peab olema kuiv, puhas ja terve ning valmistatud materjalist, mis on sobilik munade transpordiks ning kaitseb mune kõrvallõhnade ja kvaliteedi omaduste halvenemise eest. A klassi munapakendile tuleb märkida pakenduskeskuse tunnustamise number, kvaliteediklass, kaalukategooria, minimaalne säilivusaeg, säilitamistingimused, pidamisviis. Samuti peab olema pakendi peal või sees tootjakoodi tähenduse selgitus. B klassi munapakenditele tuleb märkida pakenduskeskuse tunnustamise number, kvaliteediklass ja pakendamiskuupäev.

A klassi mune on lubatud ümberpakendada. Ümberpakendamiseks loetakse munade ümberpaigutamist teise pakendisse või mune sisaldava pakendi uuesti märgistamist. Kui “ekstra” märgisega munad on hoitud alates munemisest üle 9 päeva, peab munad ümber pakendama A klassi pakendisse. Kui munad on ületanud säilivusaja (28 päeva munemisest), peab munad ümber pakendama B klassi pakenditesse. Ümberpakendamist võib teha vaid tunnustatud pakenduskeskustes. Ühes pakendis võivad olla ainult ühe partii munad.

Standardis sätestatakse ka milliseid andmeid tuleb koguda ja hoida tootjatel, kogujatel ja pakenduskeskustel ning kuidas munapartiisid kontrollitakse.

Linnuliha kvaliteedi nõuded
Kodulinnuliha all mõeldakse inimtoidu nõuetele vastavat kanade, partide, hanede, kalkunite ja pärlkana liha, mida ei ole töödeldud muul viisil peale külmtöötlemise.
Linnuliha jaotatakse A -ja B-klassi kas rümba või rümbatükina, tulenevalt konformatsioonist ja välimusest. A-klass jaotatakse alaklassideks: A1 ja A2 (olenevalt lihaskoe arengust, rasvkoe olemasolust, vigastustest ja muljutusest). Linnuliha miinimumkvaliteedinäitajateks on: terviklikkus (võttes arvesse esitlusviisi), puhtus, lõhn, verevalumid (nähtavate verevalumiteta, välja arvatud täppverevalumid), luukillud, muljumisjäljed.
Linnurümpi võib turustada ühel järgnevatest viisidest ja puhastusastmetest: puhastatud rupsidega (asetades need kõhuõõnde), puhastatud rupsideta, osaliselt puhastatud. Müügipakendil peavad olema kõik andmed toote identifitseerimiseks: toote nimetus (nimetus peab sisaldama linnuliha liiki, toote liiki, turustamise viisi, puhastuse astet), minimaalne säilimise aeg, kvaliteediklass, tapamaja ja/või käitlemisettevõtte number, päritolu tunnus, netomass, soovitatav säilitamistemperatuur.