Eesti Maaülikooli juhtimisel valminud käsiraamat: Põllumajandusloomade pidamine, transport ja tapmine (2021)

Põllumajandusministri määrus „Nõuded veise pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta“ RTL 2009, 69, 1017 https://www.riigiteataja.ee/akt/13215393

Põllumajandusministri määrus „Nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele“ RTL 2008, 59, 826 https://www.riigiteataja.ee/akt/12991686

Põllumajandusministri määrus „Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele“ RTL 2008, 84, 1165 https://www.riigiteataja.ee/akt/111122012002

Põllumajandusministri määrus „Põllumajanduslindude aretuse eesmärgil pidamiseks ning haudemunade ja ööpäevaste tibude turustamise eesmärgil tootmiseks kasutatava loomakasvatushoone või- rajatise, seal lindude pidamise ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmise veterinaarnõuded“ RTI, 2014, 131 (https://www.riigiteataja.ee/akt/911192).

Parima võimaliku tehnoloogia hindamise juhend veisekasvatusettevõtetele. „Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll. Parim võimalik tehnika veiste intensiivkasvatuses“ (http://www.ippc.envir.ee/docs/PVT/Uuendused/PVT_tooversioon_30_11_2013.pdf ).

Parima võimaliku tehnoloogia hindamise juhend sea- ja linnukasvatusettevõtetele. (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/IRPP_D2_082013online.pdf).

 

Aland, A. & Banhazi, T. (eds.) Livestock housing: Modern management to ensure optimal health and welfare of farm animals. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, 2013.