Nõuded aretuse eesmärgil kasvatatavate  lindude pidamistingimustele  on  fikseeritud põllumajandusministri määruses nr. 73 (28.06.2014) „Põllumajanduslindude aretuse eesmärgil pidamiseks ning haudemunade ja ööpäevaste tibude turustamise eesmärgil tootmiseks kasutatava loomakasvatushoone või- rajatise, seal lindude pidamise ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmise veterinaarnõuded“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/911192).

Intensiivse tootmise korral peetakse munejaid linde enamasti puurides. Lindude kasutusperiood on tavaliselt üks munemistsükkel, kestusega 12…15 kuud alates üleskasvatamisperioodi (16…20 nädalat) lõpust. Munemistsüklit võib pikendada, kutsudes 8…12 munemiskuul esile sulgimise. Pärast sulgimist kestab munemisperiood veel vähemalt 7 kuud. Põrandalpidamise korral algab lindude munemisperiood keskmiselt 20 elunädalal ning kestab ca 15 kuud. Munemistsükli pikendamist, sulgimise esilekutsumise kaudu, nimetatud pidamisviisi korral ei kasutata.

Lindude arv pindalaühiku kohta sõltub kasutatavast pidamissüsteemist. Puuripatareides pidamisel, kus lindude vaba liikumine on minimaalne, võib ruutmeetril olla rohkem kui 40 lindu. Täiustatud puurides loetakse optimaalseks tiheduseks 12…13 lindu/m2. Lindude tihedus kujuneb väikseimaks põrandal (allapanul) pidamise korral, keskmiselt 7 lindu/m2.

Puuripatareides pidamisel ei võimalda piiratud liikumisvõimalus, suur asustustihedus ning puuride konstruktsiooniline ebatäiuslikkus lindudel liigiomaselt käituda. See toob kaasa lindude sulestiku kahjustusi, jalgade deformeerumist ning ebaloomulikku käitumist (kannibalism). Kannibalismi on täheldatud ka täiustatud puurides pidamisviisi korral. Sellest tulenevalt (EL direktiiv 1999/74/EC) on pärast 1.jaanuari 2003.a. rajatud kanalates klassikaliste puuripatareide kasutamine keelatud. Olemasolevates kanalates tuli nimetatud pidamisviisi kasutamine lõpetada 1. jaanuariks 2012. a.

Intensiivne linnuliha tootmine (broilerikasvatus) toimub suhteliselt lihtsa konstruktsiooniga soojapidavates sundventilatsiooniga hoonetes. Broilerite asustustihedus on keskmiselt 18…24 lindu/m2. EL määruse kohaselt võib ühes lindlas pidada maksimaalselt 40 000 broilerit. Broilereid peetakse allapanul (põhuhekslid, saepuru, höövlilaastud). Lindlate põrand on ehitatud kas monoliitbetoonist või betoonplaatidest. Allapanuga kaetakse kogu lindla põrand. Väljaheidetega saastunud allapanu (sõnnik) eemaldatakse lindlast pärast üleskasvatamisperioodi lõppu. Kasutatakse automaatseid söödakünasid ning jootureid.

Ülevaade erinevate linnuliikide (munejad linnud, broilerid, noorlinnud) pidamisel kasutatavatest tehnoloogilistest lahendustes (söötmine, jootmine, ja sõnniku käitlemine)  on leitav materjalist „Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll. Parim võimalik tehnika sigade- ja lindude  intensiivkasvatuses“
(http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/IRPP_D2_082013online.pdf).

Autor: Allan Kaasik (november 2014)