Sõltuvalt sigade vanusest ja kasutusalast peetakse sigu individuaal- või rühmasulgudes. Imetavad emised ning sugukuldid on harilikult üksiksulgudes, vabad ja tiined emised, võõrdepõrsad ning nuumsead aga rühmasulgudes.

Searühmade nõuded mikrokliimaparameetrite, söötmistingimuste jne. suhtes on erinevad. Sigade pidamise üldised nõuded on fikseeritud põllumajandusministri määrustega nr. 80 (14. 12. 2012) „Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/13215393).

Looma tervise nõuetest lähtuvalt (infektsioonhaiguste leviku vältimine) rakendatakse seakasvatusettevõtetes kõik korraga sisse/kõik korraga välja süsteemi s.t. ühe vanuserühma üleviimine ühest laudast (laudasektsioonist) teise toimub korraga (eriti võõrdepõrsaste ja nuumsigade puhul).

Pidamistehnoloogiad (tehnoloogilised lahendused) erinevad sulu põranda ehituse (eristatakse rest-, osalise rest ja monoliitpõrandaga sulge), samuti allapanu kasutamise poolest. Restpõranda materjaliks saab olla nii betoon, teras kui ka plastikmaterjal. Resti ristlõige võib olla erineva kujuga (kolmnurkne, trapetsjas jne). Sõnniku eemaldamise süsteemi ehitus sõltub põranda konstruktsioonist. Sigalates on esindatud nii lauda all paiknevad sõnnikukeldrid, erinevad valgkanalitele põhinevad süsteemid kui ka skreeperseadmed.

Ventilatsioonisüsteemist lahtuvalt peetakse Eestis sigu põhiliselt soojapidavates sundventilatsiooniga hoonetes. Loomuliku ventilatsiooniga sigalaid on vahe.

Ülevaade erinevate vanuse ja toodangurühmade pidamisel kasutatavatest tehnoloogilistest lahendustest (söötmine, jootmine, ja sõnniku käitlemine)  on leitav materjalist „Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll. Parim võimalik tehnika sigade- ja lindude  intensiivkasvatuses“ (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/IRPP_D2_082013online.pdf).

Autor: Allan Kaasik (november 2014)