Erinevaid sigade tootmis- ja vanuserühmi tuleb pidada tingimustes, mis vastavad nende vajadustele kõige paremini. Tootmisfarmides saab seda teha isoleeritud pidamissüsteemi põhimõttel. Vabad ja tiined emised koos kultidega peetakse ühes sigalas (sektsioonis).

Hiljemalt nädal enne planeeritud poegimist tuleb emised ajada poegimissigalasse, kus nad poegivad ja kasvatavad põrsad üles kuni nende võõrutamiseni. Pärast põrsaste võõrutamist vabaks jäänud emised lähevad tagasi oma endisesse sigalasse, kus nad uuesti tiinestatakse. Väljapraagitud emised realiseeritakse lihaks. Võõrutatud põrsad viiakse võõrdesigalasse, kus nad kasvatatakse ligikaudu 30 kg raskusteks kesikuteks. Edasi lähevad kesikud nuumsigalasse, kus neid peetakse kuni realiseerimiseni. Nuumsigalas on nad umbes sama kaua kui poegimis- ja võõrdepõrsaste sigalas kokku. Järgmise vooru mahutamiseks peab farmis olema veel teine nuumsigala.

Erinevate vanuserühmade isoleeritus on vajalik selleks, et vanemad sead ei annaks haigusi edasi noorematele, selleks peab kõik sead ühest sigalast viima korraga teise. Pärast sigade äraajamist teise sigalasse puhastatakse, pestakse ja desinfitseeritakse tühjaksjäänud sigala. See välistab infektsiooni levikut ka sigala kaudu. Vajaduse korral saab tühjas sigalas teha ka remonditöid.

Selline sigade liikumine sigalate vahel on võimalik siis, kui kõikide sigalate mahud ja sigalate kasutusaeg on omavahel kooskõlas. Poegimissigalas vabaksjäänud emiste paigutamiseks vabade-tiinete emiste sigalasse peavad selleks olema vabad sulud. Kahe sulu vahele on soovitav paigutada kuldisulg võrelise sulupiirdega. Kontakt kuldiga stimuleerib inda kõige tõhusamalt, mis on eriti oluline vaikselt indlevate emiste inna kindlakstegemiseks ja nende tiinestamiseks. Samasse sigalasse peavad mahtuma ka väljapraagitud emiste asemele kasvatatud nooremised. Need tuleb välja valida juba poegimissigalas parimate emiste headest pesakondadest ja kasvatada võõrdepõrsaste sigalas eraldi sulgudes. Noorte sugusigade teine valik toimub enne nuumsigalasse viimist ja kolmas enne vabade-tiinete emiste sigalasse paigutamist.

Aastaringselt ühtlaseks sealiha tootmiseks ja emiste paremaks kasutamiseks on soovitav teha 3-4 poegimissektsiooni ja vastavalt sellele ka teised sigalad. Sel juhul toimub ka pidev emiste tiinestamine, mis lühendab emiste vabaperioodi ja võimaldab emiselt aastas saada rohkem põrsaid.

Seafarm on täistsükliline, kui sündinud põrsad kasvatatakse kohapeal üles kuni lihaks realiseerimiseni. Isoleeritud pidamissüsteemi põhimõtteid eiramata on võimalik täistsükliline seafarm ka poolitada. Ühe majandi seafarmis (paljundusfarm) peetakse sugusigu ja põrsaid kuni nende 30 kg raskuseks saamiseni. Siis müüakse põrsad teise ettevõtte nuumafarmi, kus nad nuumatakse kuni realiseerimiseni. Väiksemate farmide baasil rajatud seakasvatuses on ka paljundusfarm jagatud kaheks. Ühes peetakse ainult imetavaid emiseid koos põrsastega ja võõrdepõrsaid, teise koondatakse vabad ja tiined emised. Sellised süsteemid vajavad kindlasti lepingulisi kokkuleppeid.

Sigade isoleeritud pidamisega saab hooneid ja seadmeid paremini kasutada ning inimesi paremini välja õpetada sigade söötmiseks, pidamiseks, hooldamiseks ja veterinaarseks teenindamiseks.

A. Lember, V. Luts, Ü. Roosmaa, A. Oja