Valdav nuumaliik meie vabariigis on peekoni- ja lihanuum. Nuumikusulg peab kindlustama loomadele optimaalsed kasvutingimused ning vähendama stressi miinimumini nende ületoomisel võõrdepõrsaste sigalast.

Nuumikusulud on ette nähtud 120-240 päeva vanuste sigade kasvatamiseks, kelle kehamass on 40-50-60…100-130 kg. Arvestades sigade nuumajõudlust, töökulu, sulumaterjalide kulu, aga samuti sigade käitumist, on leitud, et optimaalseks paigutustiheduseks tuleb pidada 10 nuumikut sulus. Tuleb arvestada, et sulu pind peab olema vastavuses sigade arvu ja kehamassiga. Sulu suuruse valikul on soovitav lähtuda tabelis toodud andmetest.

Tabel. Vajalik sulupind ühe nuumiku kohta, m2

Näitaja Kehamass (kg)
60 70 80 90 100 110 120 130
Sulu kogupind 0,6 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 1
sh. lamamisala 0,38 0,41 0,44 0,47 0,50 0,53 0,56 0,63
Sõnnikuala 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,37

Eelistatav on mitteläbikäidav piiretega eraldatud lamamisala. Lamamisala on puhtam, kui sõnnikuala on sellest madalam ja kaetud restpõrandaga. Sõnnikuala laius peab olema vastavuses looma kere pikkusega, võimaldamaks sigadel end vabalt ümber keerata. Nuumikusulu sõnnikuala minimaalseks laiuseks on 120 cm. Nuumsigade normeeritud söötmisel arvestatakse ühele nuumikule sirge küna korral künafronti 0,3 m (praktikas arvestatakse sageli 1 m künafronti 3 peekonisea kohta). Groba 40 söödaautomaat mahutab 40 kg kuivsööta ja on arvestatud 16 nuumsea kohta. Vaba juurdepääsu söödakünale kindlustab vähemalt 1,4 m laiune ala küna serva ja selle vastas asuva piirde vahel. Sulupiirded tuleks teha lamamisala osas läbipaistmatud ja sõnnikuala osas läbipaistvad. Sellises sulus roojavad sead peamiselt sõnnikualale ning lamamisala säilib suhteliselt puhtana. Sõnniku koristamine lihtsustub, kui sõnnikuala on teeninduskäigu poolses servas.

Talitaja peab saama igasse sulgu siseneda ning loomi sisse ja välja ajada vahetult teeninduskäigust. Sigade ajamine peaks toimuma sõnnikukäigust. Sulu sügavus üle 3,5 m raskendab sigade jälgimist ja nende hooldamist. Nuumatulemusi mõjutab lamamisala temperatuur. Külmal betoonpõrandal peetud nuumikute massi-iive väheneb ja nende söödaväärindus halveneb võrreldes kuival alusturbal peetud sigadega. Nõuetekohaste tingimuste loomine nuumikutele võimaldab maksimaalselt ära kasutada meie seatõugude nuumajõudluspotentsiaali, s.o. saavutada 100-kilone kehamass 170-180 päevaga ja saada 700-800-grammised ööpäevased massi-iibed.

A. Lember, V. Luts, Ü. Roosmaa, A. Oja