Füüsilisest isikust ettevõtja kassapõhine arvestus

Ettevõtlus on seadusega kooskõlas olev majandustegevuse vorm, mille eesmärgiks on kasumi(tulu) teenimine. Füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi ka FIE) on ettevõtlusega tegelev füüsiline isik,  kelle püsivaks tegevuseks on pakkuda oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid.
Raamatupidamine on FIEle vajalik, et omada ülevaadet raha jäägist, tasumata ja laekumata arvetest, ettevõtlustulust ja ettevõtlusega seotud kuludest, saada andmed tasumisele kuuluvate maksude ja maksete ning Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni (vorm E)  koostamiseks.
Äriseadustik (edaspidi ÄS) sätestab, et füüsilisest isikust ettevõtja korraldab oma raamatupidamise lähtuvalt raamatupidamise seadusest (ÄS § 77). Arvestuse pidamise kohustus tuleneb ka Maksukorralduse seadusest (edaspidi MKS), mille kohaselt  tuleb raamatupidamisarvestust pidada raamatupidamise seaduses sätestatud juhtudel ja korras. (§ 57 lg 1)
Raamatupidamise seaduse (edaspidi RPS) kohaselt on füüsilisest isikust ettevõtja raamatupidamiskohustuslane  (RPS § 2), kes on kohustatud:
 1) korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest;
 2) dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid;
 3) kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites;
 4) koostama ja esitama majandusaasta aruande ning muud finantsaruanded raamatupidamise seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud korras;
 5) säilitama raamatupidamise dokumente (RPS § 4).
Raamatupidamist võib korraldada kasutades tekke- ja kassapõhine arvestust.  Kassapõhine arvestus on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehinguga seotud raha laekumisele või väljamaksmisele.  Tekkepõhine arvestus on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud.  Raamatupidamist peetakse tekkepõhiselt, kui raamatupidamise seadusest ei tulene teisiti (RPS § 5). FIE raamatupidamise  korraldamisel on raamatupidamise seadusest tulenevaks erisuseks võimalus kasutada kassapõhist arvestust (RPS  43 lg 1). Samuti ei laiene kassapõhist arvestust kasutavatele FIEdele kohustus:
1) koostada ja esitada majandusaasta aruanne ning muud finantsaruanded;
2) kirjendada majandustehingud debiteeritavatele ja krediteeritavatele kontodele kahekordse kirjendamise põhimõttel;
3) koostada kontoplaan ja raamatupidamise sise-eeskiri.
Käesolevas artiklis selgitatakse kassapõhise arvestuse (raamatupidamise) korraldamist.
Kassapõhise arvestuse kasutamisel kajastatakse majandustehingud arvestuses raha laekumise või maksmise järgselt.  Raha laekumisteks ja väljamakseteks on laekumised ja väljamaksed sularahas kui ka laekumised arvelduskonto(de)le ja maksed arvelduskonto(de)lt. FIE erikonto olemasolu korral on vaja arvestust pidada ka erikontol toimunud tehingute kohta. Erikontoks on üks krediidiasutuses avatud arvelduskonto, mille olemasolust annab FIE teada Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioonil (vorm E). Erikontol oleva summa kasv on lubatud maha arvata sama perioodi ettevõtlustulust, samas tuleb kahanemine liita sama perioodi ettevõtlustulule. Erikontol oleva summa maksustamisperioodi tulust mahaarvamiseks peab olema täidetud kaks tingimust:
1)  erikontole kantakse kümne tööpäeva jooksul laekumisest arvates ainult ettevõtluse tuluna arvestatud summad ja seoses ettevõtlusega seaduse alusel saadud toetused ning hüvitised;
 2) erikontol oleva summa kasv maksustamisperioodil ei ületa maksumaksja sama maksustamisperioodi ettevõtlustulu ja seoses ettevõtlusega seaduse alusel saadud toetuste ning hüvitiste summat, millest on tehtud Tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) § 32 lg 1 lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised (TuMS § 36 lg 7).
Krediidiasutuse poolt makstud intressid raha hoiustamise eest erikontol on FIE ettevõtlustuluks, mis tuleb kajastada arvestuses ja tuludeklaratsiooni vormil E.
Majandustehingute kajastamine kassapõhist arvestust kasutades toimub järgmiselt:
Aruandeaastal  andis FIE toodangut üle kokku 14 000 € eest, üleantud toodangu eest laekus talle raha 12 000 €.
Toodangu liik Toodangu
üleandmine
aruandeaastal (kokku €)
Raha laekumine
aruandeaastal
üleantud toodangu
eest (kokku €)
Raha laekumine
aruandeaastal
üleantud toodangu
eest (kokku €)
 Piim 6000 4500 800
 Vili 8000 7000 500
 jms
 Kokku 14000 11500 1300
Aruandeaastal üleantud toodangu eest jäi laekumata 2500 € (14 000- 11 500), samas laekus eelmisel aastal üleantud toodangu eest 1300 €. Kassapõhist arvestust kasutava FIE tulu põllumajandussaaduste müügist  aruandeaastal on 12 800 €  (14 000 – 2500 + 1300 ehk  11 500 + 1300).
Aruandeaastal laekus FIEle ostuarveid ettevõtluses vajalike materjalide, toorme jms soetamiseks summas 7800 €, FIE tasus arveid summas 8100 €.

Kulude liik Ostuarved
aruandeaastal (kokku €)
Aruandeaasta
ostuarvetest tasutud (kokku €)
Eelmise aasta
ostuarvetest tasutud
(kokku €
 Ostusööt 2600 2400 100
 Kütus 5200 5000 600
 jms
 Kokku 7800 7400 700
Aruandeaasta ostuarvetest jäi tasumata 400 € (7800 – 7400), samas tasus FIE aamise aasta ostuarveid summas 700 €. Kassapõhist arvestust kasutava FIE kulud aruandeaastal on 8100 € (7800 – 400 + 700 või 7400 + 700).
Raamatupidamiskohustuslasena on FIE kohustatud kõiki majandustehinguid dokumenteerima ning kirjendama raamatupidamisregistrites mõistliku aja jooksul pärast majandustehingu toimumist (RPS § 6 lg 2). „Mõistliku aja“ täpsem määratlus raamatupidamise seaduses puudub, kuid mõte on selles, et kõik majandustehingud oleks registreeritud ajaks, mil raamatupidamiskohustuslasel on vaja saada andmeid esitamisele kuuluvate aruannete koostamiseks.
Raamatupidamise algdokument on majandustehingu toimumist kinnitav kirjalik tõend, millel peavad olema järgmised andmed:
• dokumendi nimetus ja number;
• koostamise kuupäev;
• tehingu majanduslik sisu;
• tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa);
• tehingu osapoolte nimed;
• tehingu osapoolte asu- või elukoha aadressid;
• majandustehingut kirjendavat raamatupidamiskohustuslast esindava isiku allkiri (allkirjad), mis kinnitab (kinnitavad) majandustehingu toimumist;
• vastava raamatupidamiskirjendi järjekorranumber (RPS § 7).
Registreeritud käibemaksukohustuslane peab käibemaksu arvestuse algdokumentide osas järgima Käibemaksuseaduses  (edaspiditoodud KMS) nõudeid arvetele (KMS, § 37). Näiteks: kauba või teenuse hind ilma käibemaksuta;  maksustatav summa käibemaksumäärade kaupa koos kohaldatavate käibemaksumääradega või maksuvaba käibe summa;  tasumisele kuuluv käibemaksusumma jms.
Algdokumentidel võib täiendada või neile lisada mõningaid FIE andmeid (FIE kui ostja nime, asu- või elukoha aadressi). FIE kui majandustehingut kirjendav raamatupidamiskohustuslane peab kõik algdokumendid allkirjastama.
Ettevõtlustulust võib maha arvata kõik maksustamisperioodi jooksul tehtud dokumentaalselt tõendatud ettevõtlusega seotud kulud (TuMS  § 32 lg 1). Kulu tõendavaks dokumendiks ei ole ainult makset (raha liikumist) tõendav arvelduskonto väljavõte, tehtud kulu peab olema tõendatud ka nõuetele vastava kuludokumendiga (arve, sularahaarve, arve-tšekk jms). Raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetele mittevastava kulusid tõendava algdokumendi alusel võib tehingu registreerida kassapõhises arvestuses, kuid tehtud kulu ei saa kajastada residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioonis ettevõtluse kuluna.
Raamatupidamise seaduse nõuetele mittevastava tulusid tõendava algdokumendi alusel tuleb tehing kajastada ettevõtluse tuluna nii kassapõhises arvestuses kui ka tuludeklaratsioonis.
Algdokumentidel olevat informatsiooni ei ole lubatud kustutada, säilima peavad parandatavad andmed. Lubatud ei ole õienditeta paranduste tegemine. Kui andmete parandamiseks on vaja koostada parandusdokument, siis tuleb sellele kanda kõik dokumendi kohustuslikud andmed ja paranduse sisu ning varasemat dokumenti tuleb täiendada viitega parandusdokumendile (RPS § 10 lg 1).
Raamatupidamise algdokumente tuleb säilitada seitse aastat, alates selle majandusaasta lõpust, mil algdokument raamatupidamises kajastati (RPS § 12 lg 1).  Näiteks: 10. jaanuaril 2014. aastal teostatud ostu tõendava kuludokumendi säilitustähtaja seitse aastat arvestus algab 01. jaanuarist 2015. aastast. 30. detsembril 2014. aastal teostatud ostu tõendava kuludokumendi säilitustähtaja seitse aastat arvestus algab samuti 01. jaanuarist 2015. aastast.
Pikaajaliste kohustuste või õigustega seotud dokumente tuleb säilitada seitse aastat pärast kehtimistähtaja möödumist (RPS § 12 lg 3). Näiteks: 2014. aasta jaanuaris sõlmitud kapitalirendi tüüpi liisingu leping lõpeb 2019. aasta veebruaris. Dokumentide säilitustähtaja seitse aastat arvestus algab 2019. aasta märtsist.
FIE peaks teadma ka Maksukorralduse seaduses sätestatut, mille kohaselt tuleb üldjuhul tehingute ja väljamaksetega seotud ning muid maksustamise seisukohast tähendust omavaid dokumente säilitada vähemalt seitsme aasta jooksul dokumendi koostamisele või saamisele, toimiku või dokumentide kogumiku puhul viimase sissekande tegemisele järgneva aasta 1. jaanuarist arvates (MKS § 58).  Kui on oht, et andmed dokumentidel võivad muutuda mitteloetavateks, tuleb niisugustest dokumentidest teha koopiad või säilitada need elektroonselt.
FIE kui raamatupidamiskohustuslane on kohustatud kõiki majandustehinguid kirjendama raamatupidamisregistrites mõistliku aja jooksul pärast majandustehingu toimumist, et oleks tagatud õigusaktidega ettenähtud aruannete tähtaegne esitamine (RPS § 6 lg 2). Raamatupidamisregistrid on andmekogumid, mis sisaldavad informatsiooni kontodel kajastatud raamatupidamiskirjendite ja saldode kohta, samuti andmekogumid, mis sisaldavad raamatupidamiskirjendite aluseks olevat üksikasjalikku informatsiooni. Raamatupidamisregistrid peavad võimaldama teha väljavõtteid kirjendatud majandustehingutest kontode kaupa kronoloogilises järjekorras. (RPS § lg 1 ja 2). Kassapõhist arvestust kasutavale FIEle laienevad kõik raamatupidamise seadusest tulenevad nõuded raamatupidamisregistritele. Samas, üldreeglina ei registreerita  kassapõhise arvestuse kasutamisel  majandustehinguid kontodel kahekordse kirjendamise põhimõttel.
Majandustehingud peavad raamatupidamisregistrites olema registreeritud selliselt, et oleks tagatud õigusaktidega ettenähtud aruannete tähtaegne esitamine. Kassapõhist arvestust kasutataval FIEl ei ole kohustust koostada majandusaasta aruannet ja teisi finantsaruandeid. FIE ainsaks esitatavaks aruandeks on Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon (vorm E). Seega võib FIE endale sobivate arvestusregistrite vormide kujundamisel lähtuda tulude ja kulude jaotusest ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioonil.
Maksu ja Tolliameti (edaspidi MTA) FIEdele koostatud juhendis FIE ABC on soovitatud kasutada kassapõhise raamatupidamise registrina päevaraamatut. Soovitusi saab lugeda Maksu- ja Tolliameti veebilehelt (http://www.emta.ee/index.php?id=4495).
Päevaraamatu võib:
• kujundada ise kas paberil või arvutis;
• osta bürootarvete kauplusest/firmast või raamatukauplusest;
• koostada elektroonselt, kasutades raamatupidamisprogramme, mida müüvad raamatupidamistarkvaraga tegelevad firmad.

Tulude arvestuse registri võib mittekäibemaksukohustuslane kujundada alljärgnevalt:

FIE ……………………………
Tulude arvestus   …..   aastal
Arve
nr
Raha laekumise
kuupäev
Ostja nimi Laekunud
summa (€)
Kauba või teenuse liik Kokku (€) Vormi E rida
Teravili
 1 10.02.2013 OÜ Näidis 400,00 400,00 400,00  1.1
Kokku

Kulude arvestuse registri võib mittekäibemaksukohustuslane kujundada alljärgnevalt:

FIE …………………………………………
Kulude arvestus  ……   aastal
Dok.
nr.
Maksmise
kuupäev
Hankija
nimi
Ostetud
väärtus
Summa Ette-
võtluse
kulu
(%)
Ette-
võtluse
kulu
summa
(€)
Isiklik
kulu
(%)
Isiklik
kulu
summa
(€)
Kontroll Vormi E
kantav
summa
Vormi E
rida
R01599 23.01.2013 AS Kütus DK 26,52 80% 21,22 20% 5,30 26,52 21,22 2.3
18779-K1 12.03.2013 OÜ Detail naelad 1,32 100% 1,32 0% 0 1,32 1,32 2.3
pangavv 15.03.2013 Maksu- ja
Tolliamet
sotsiaal-
maks
275,24 100% 275,24 0% 0 275,24 0,00 x
pangavv 15.03.2013 X pank teenus-
tasu
0,16 100% 0,16 0% 0 0,16 0,16 2.3
Kokku

Märkus: avansiline ja ettevõtluse tulult makstud sotsiaalmaks on küll kulu arvestuses, kuid ei ole kulu maksustamisel Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioonis (vorm E).

Kui kulu on ettevõtlusega seotud vaid osaliselt, võib kulu ettevõtlustulust maha arvata ettevõtlusega seotud ulatuses (TuMS § 32 lg 3). Näiteks, kõikidest autoga tehtud sõitudest on FIE ettevõtlusega seotud 80%. Ettevõtluse kuluks kantav osa auto kasutamisega seotud kuludest on seega 80% vastavate tasutud arvete summast.
Tulenevalt nõudest eristada Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioonil (vorm E) erinevate tootmissuundadega (nt põllumajandus, FIEle kuuluvalt kinnistult metsamaterjali müük, muu ettevõtlus) seotud tulud ja kulud, tuleks vastavate tootmissuundadega seotud tulude ja kulude arvestust pidada eraldi. Tulude ja kulude eristamine on oluline seetõttu, et vastavalt tulumaksuseadusele on omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste ning FIEle kuuluvalt kinnisasjalt saadud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust lubatud teha täiendavaid mahaarvamisi. Käibemaksuseaduse § 44 lubatud FIE käibemaksuga maksustamise erikorda rakendav käibemaksukohustuslane peaks registritesse lisama veerud käibemaksu arvestamiseks.
FIE vajadustele vastavad kassapõhise raamatupidamise tabelfaile saab tellida ka veebiaadressilt http://www.arvestusabi.ee/pages/posts/fie20.php.  Alternatiivseks lahenduseks käsitsi täidetavatele või Exceli’s koostatud arvestusregistritele on majandustarkvara kasutamine.
Kassapõhise arvestuse kasutamisel ei laiene FIEle raamatupidamise seadusest tulenev raamatupidamise sise-eeskirja koostamise kohustus. See tähendab, et FIEl ei ole kohustust kirjalikult määratleda aluseid, kuidas toimub majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine, algdokumentide käive ja säilitamine, raamatupidamisregistrite pidamine jms. Kassapõhise arvestuse kasutamisel võiks raamatupidamise sise-eeskirja koostada lihtsustatud vormis (vt näidis), kus esitatakse raamatupidamise korraldamise alused (nt kasutatav arvestuspõhimõte, kasutatavad arvestusregistrite vormid, jms) ning määratletakse kulude jaotamise proportsioonid ettevõtluse ja isikliku tarbimise vahel.
Näidis
Füüsilisest isikust ettevõtja ……………………(registrikood …………………..) arvestuspõhimõtted

1. Raamatupidamise korraldamisel lähtutakse Äriseadustikust, Maksukorralduse seadusest,
Raamatupidamise seadusest ja Tulumaksuseadusest. 

2. Raamatupidamist peetakse kassapõhiselt.

3. Tulude arvestust peetakse erinevate tululiikide lõikes Tulude arvestuse registris. Tulud kajastatakse tuluna raha laekumisel müügiarvete ja raha laekumist tõendavate dokumentide alusel.

4. Kulude arvestust peetakse erinevate tootmissuundade lõikes ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioonil (vorm E) toodud kululiikide lõikes. Kulud kajastatakse kuluna raha maksmisel ostuarvete ja raha maksmist tõendavate dokumentide alusel.

5. Kulude kandmisel ettevõtlusega seotud kuludeks lähtutakse alljärgnevast:
a) ainult ettevõtlusega seotud kulud (seemned, väetised, materjalid jms) kantakse ettevõtluse kuludesse 100%-liselt.
b) ettevõtluse ja isikliku tarbimisega seotud kuludest kantakse ettevõtluse kuludesse järgmised osad:
1) elekter kuni 20%
2) sõiduauto ülalpidamisega seotud kulud kuni 40%
3) mobiiltelefon kuni 50%
4) internet kuni 50%

…………………. ………………………………
(koostamise kuupäev) (FIE ……… allkiri)

Kulude jaotamise proportsioonid tuleks määrata enne majandusaasta algust eelnevate aastate kogemuse alusel. Endale lihtsustatud vormis raamatupidamise korraldamise alused määratlenud FIEd saavad täita ka kassapõhist arvestust kasutavale FIEle laienevat raamatupidamise seaduse järgset kohustust säilitada koostatud raamatupidamise sise-eeskirja seitse aastat peale selle muutmist või täiendamist.
Alates 2012. aasta 1. augustist on FIEl õigus Maksu- ja Tolliameti maksukohustuslaste registris registreerida tema tegevuses osalev, kuid temaga töösuhtes mitteolev registreeritud kehtivas abielus olev abikaasa. Tegevuses osalemisena mõeldakse nii ettevõtlustulude teenimiseks vajalike kui ka abistava iseloomuga tööde tegemist. Maksukohustuslaste registris registreeritud abikaasa eest tekib FIEl sotsiaalmaksu arvestamise, deklareerimise ja maksmise kohustus. Abikaasa eest makstud sotsiaalmaks on FIE ettevõtlusega seotud kulu nii arvestuses kui ka Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioonis  (vorm E).
Kassapõhisest arvestusest saadavad andmed ühtivad paljuski Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni  (vorm E) kantavatega. Samas on ka teatud erinevused, sest:
1. Raamatupidamisregistrites registreerib FIE kõik oma tulud ja kulud. Ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni koostatakse aga aluseks võttes tulumaksuseadust, mille kohaselt kõiki raamatupidamises registreeritud kulusid ei loeta kuluks tulumaksuseaduse mõistes (nt FIE sotsiaalmaksu avansilisi makseid ning ettevõtluse tuludelt makstud sotsiaalmaksu, seaduse alusel määratud trahve ja sunniraha, kingituste või annetuste maksumust, kahju, mis tekkis vara turuhinnast madalama väärtusega võõrandamisest, kahju, mis tekkis vara turuhinnast kõrgema hinnaga soetamisel, külaliste või äripartnerite vastuvõtukulu jms).
2. Ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon eeldab ainult tulude ja kulude kajastamist, kassapõhine arvestus aga kõigi sissetulekute ja väljaminekute arvestust (nt saadud laenud, makstud laenud jms).
3. Kassapõhise arvestuse põhimõtte järgi ei tule arvestuses kajastada mitterahalisi tehinguid (tehingud, mille käigus ei toimu raha laekumist ega väljamaksmist). Niisugusteks tehinguteks on oma olemuselt  ostu-müügi tehingud, kus üheaegselt toimub nõude ja kohustuse tasaarvlemine. Näiteks ostis FIE väetist teravilja kasvatamiseks, ostetud väetise eest ei tasunud FIE rahas, vaid müüs samale tarnijale teravilja. Ostu ja müügi osas tehakse FIE ja tarnija vaheline tasaarveldus (raha liikumist ei toimu). Kõik niisugused tehingud tuleb arvestuses kajastada ja arvesse võtta tulude ja kulude kajastamisel vormil E (oma majanduslikult sisult on niisugune tehing võrdne raha saamise või maksmisega).
Käesolev materjal on mõeldud kasutamiseks informatiivsel eesmärgil ja ei ole vaadeldav siduva õigusliku või majandusliku nõuandena ega soovitusena teatud viisil käituda või otsustada. Eesti seadusandlus on dünaamiline, mistõttu tuleb enne otsuste langetamist tutvuda kehtivate õigusaktidega, pöörduda maksuhalduri või maksuspetsialisti poole. Materjali koostajad ei vastuta võimalike otseste ega kaudsete kahjude eest, mis võivad tuleneda käesoleva materjali alusel tegutsemisest.

Koostajad:

Viia Parts, Anu-Ell Visberg
Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
aprill, 2014