Järgnevad 2 nõuet on sätestatud toiduseaduses ja põllumajandusministri määrustes

KM 5 Nõue 1

Turustada ei tohi inimtoiduks loomi ja neilt pärit loomseid saadusi, kellele on manustatud keelatud aineid ning ravimeid või kui loomaarsti poolt määratud ravimi keeluaeg ei ole möödas.
Nõue puudutab nii toidu kui ka loomatervishoiu valdkonda.
Loomset toitu on keelatud kasutada, kui loomale on manustatud ravimit, ravimitaolist või hormonaalse toimega ainet ja kui nende kasutamise järgne keeluaeg ei ole möödunud.
Põllumajandusloomadele on keelatud manustada järgmisi biostimulaatoreid, hormoonpreparaate ja muid aineid mis tahes viisil:
1) nõukogu määruse (EMÜ) nr 37/2010 lisa tabelis 2 nimetatud farmakoloogilised toimeained (Aristolochia spp. ja sellest valmistatud preparaadid, klooramfenikool, kloorpromasiin, kolhitsiin, dapsoon, dimetridasool, metronidasool, nitrofuraanid (sh furasolidoon), ronidasool);
2) androgeense, gestageense või östrogeense toimega ained, sealhulgas 17 β-östradiool ja selle estrilaadsed derivaadid;
3) stilbeenid ja stilbeeni derivaadid ning nende soolad ja estrid;
4) türeostaatikumid;
5) veiste somatotropiinid;
6) β-agonistid.

KM 5 Nõue 2

Loomapidaja peab arvestust põllumajandusloomale manustatud ravimite ja ravimsöötade kohta.
Arvestuses kajastatakse:
1) looma või loomarühma identifitseerimise andmed;
2) kasutatud ravimi või ravimsööda nimetus ja manustatud kogus;
3) andmed ravimi väljastanud veterinaararsti või apteegi kohta;
4) ravimi manustamise kuupäev ja andmed manustaja kohta;
5) veterinaararsti etteantud manustamisviis ja raviskeem;
6) määratud keeluaeg.
Andmed võib kanda selleks otstarbeks mõeldud vihikusse, raamatusse või tervisekaardile või salvestada elektrooniliselt. Veterinaararstilt saadud kirjalike selgituste ja retseptide kogumine kausta on arvestuseks piisav, kui lisatakse dokumentidele ülalmainitud andmed või peetakse nende kohta eraldi arvestust.