Põllumajanduskultuuride mitmekesistamine
-ƒƒ Kui põllumaa suurus on 10–30 hektarit, siis peab seal kasvatama vähemalt kahte erinevat põllumajanduskultuuri, kusjuures peamise kultuuri kasvupindala ei tohi olla enam kui 75% põllumaast.
ƒƒ- Kui põllumaa suurus on üle 30 hektari, siis peab seal kasvatama vähemalt kolme erinevat põllumajanduskultuuri, kusjuures peamise kultuuri kasvupindala ei tohi olla enam kui 75% ja kahe peamise kultuuri kasvupindala enam kui 95% põllumaast.
ƒƒ- Kui rohi ja muud rohttaimed või kesa hõlmavad üle 75% põllumaast, ei tohi ülejäänud põllumaal kasvav peamine põllumajanduskultuur hõlmata rohkem kui 75% kõnealusest ülejäävast põllumaast, välja arvatud juhul, kui see ülejääv maa on kaetud rohu või muude rohttaimede või kesaga.
Põllumajanduskultuur” põllumajanduskultuuride mitmekesistamise mõttes tähendab:
a) ühte botaanilises liigituses määratletud kultuurtaime perekonda;
b) kultuurtaimeliiki, mis kuulub perekonda Brassicaceae (ristõielised), Solanaceae (maavitsalised) või Cucurbitaceae (kõrvitsalised);
c) kesa;
d) rohtu või muid rohttaimi.
Talivilja ja suvivilja käsitatakse eri põllumajanduskultuuridena, kuigi need kuuluvad samasse perekonda.
Alasid, kuhu on külvatud seemnesegu, loetakse hoolimata sellest, millistest konkreetsetest õllumajanduskultuuridest
segu koosneb, üksikkultuuri all olevaks alaks. Teraviljapõllud allakülviga loetakse teraviljapõldudeks.
Täpsem info põllumajanduskultuuride määratlemise kohta on leitav PRIA kodulehelt.
Mitmekesistamise nõudest on lisaks eelpool väljatoodule vabastatud ka põllumajanduslikud majapidamised, kui:
-ƒƒ üle 75% põllumaast kasvatatakse rohtu või muid rohttaimi, kesa või nende kombinatsiooni ja ülejäänud põllumaa ei ole suurem kui 30 ha või;
ƒƒ- üle 75% toetusõiguslikust põllumajandusmaast on püsirohumaa ja ülejäänud põllumaa ei ole suurem kui 30 ha või;
ƒ-ƒ tootja ei deklareerinud eelmisel aastal oma taotluses üle 50% deklareeritud põllumaana kasutatavast alast ja kui toetustaotluste georuumilise võrdluse põhjal kasvatatakse kogu põllumaal teistsugust põllumajanduskultuuri kui eelmisel kalendriaastal.
Täpsem info põllumajanduskultuuride määratlemise kohta on leitav PRIA kodulehelt.