Elurikkuseks ehk bioloogiliseks mitmekesisuseks nimetatakse maailma või mingi kindla elupaiga ökosüsteemide (looduskapital), liikide ja geenide mitmekesisust.

Elurikkusel on meie maailma ja elude kestlikkusele tohutu mõju. Elurikkuse pidev vähenemine mõjutab nii loodust kui inimest.

Elurikkuse vähenemine

Suur osa ELi kaitsealustest elupaikadest ja liikidest on mõjutatud põllumajandus- ja metsanduspraktikatest. Põllumajanduse intensiivistamine on intensiivse metsamajanduse ja valglinnastumise kõrval üks peamisi bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja ökosüsteemide seisundi halvenemise põhjuseid Euroopas.

Looduslike elupaikade muutumine on tingitud peale põllumajandus- ja metsanduspraktikate, ka ehitusest, kaevandamisest, ookeanide, jõgede, järvede ja mulla üleekspluateerimisest, invasiivsete võõrliikide, saaste ning üha rohkem ka üleilmsete kliimamuutuste mõjust.

Inimese heaolu seisukohast on elurikkus hädavajalik, sest see pakub teenuseid, millel püsivad meie majandussüsteemid ja ühiskonnad. See on väga tähtis ka ökosüsteemi teenuste ehk looduse pakutavate teenuste jaoks, näiteks tolmeldamiseks, kliimaregulatsiooniks, kaitseks üleujutuste vastu, mulla viljakuseks ning toidu, kütuse, kiu ja ravimite tootmiseks.

Elurikkuse säilitamine

Bioloogilise mitmekesisuse suurenemiseks on hea kasutada põldudel vahekultuure. Mida mitmekesisem on vahekultuurideks sobivatest liikidest koosnev segu ja suurem biomass, seda suurem on positiivne mõju. Lisaks on vahekultuuride eeliseks kasvatusriskide vähenemine, millega kaasneb toitainete leostumise vähenemine ning suurem mullakaetus. Tagada tuleks rohumaade ja soostunud avakoosluste võimalikult laialdane säilimine ja hea seisund. Oluline on vältida säilinud märgade avatud ökosüsteemide kuivendamist.

Üldisemalt kogu elurikkuse hoidmise üks olulisi vahendeid on maastiku mitmekesisus ehk erinevate elupaigatüüpide vaheldumine – maastikuelementide olemasolu, haritavate põllumaade vaheldumine metsaribadega, niitudega, veekogude kallastega.

Eestis on 19,4% maismaast ja 18,7% merest võetud kaitse alla.


Allikad:


Loe lisaks: