ADDVAL-BIOEC

ADDVAL-BIOEC projekti eesmärk on Eesti biomajanduse ja selle põhiliste väärtusahelate arengute ja bioressursside kasutamise võimaluste väljaselgitamine konkurentsivõime tõstmiseks. Võttes arvesse jätkusuutliku arengu põhimõtteid vaadeldakse lisandväärtuse tõstmise ja tooraine parema kasutamise perspektiive. Eesti biomajanduse hetkeseisu analüüsitakse kuue väärtusahela lõikes: toit ja sööt; tselluloosi-, paberi-, puittooted ja puitehitus; tekstiil ja rõivad; kütused ja energia; biomaterjalid, kemikaalid, farmaatsia- ja plasttooted ja biomajandusega seotud ökosüsteemiteenused. Uuritakse parimate võimalike innovatiivsete tehnoloogiate sobivust Eesti bioressursside väärindamiseks. Töötatakse välja Eesti biomajanduse arengu stsenaariumid ning ärimudelid valitud valdkondades ja analüüsitakse nende sotsiaal-, majandus- ja keskkonna mõju. Ettevõtjad ning poliitikakujundajad saavad kasutada väljatöötatud stsenaariume ja ärimudeleid strateegilisel planeerimisel ning biomajanduse poliitikate parendamiseks.


LIFE IP CleanEST on veemajanduse integreeritud projekt, mis keskendub Ida- ja Lääne-Virumaa veekogumite seisundi parandamisele.

Projekti eesmärgiks on Ida-Viru veemajanduskava meetmeprogrammi rakendamine Viru alam-vesikonnas ning uue veemajanduskava koostamise toetamine perioodiks 2021-2027. Projekti integreeritus seisneb erinevate valdkondade kaasamises projektis planeeritud tegevuste elluviimiseks. Projekti tegevused on veemajanduskava meetmeprogrammist lähtuvad, kuid sisaldavad ka uuenduslikke tegevusi, seda eelkõige teiste valdkondade (põllumajandus, kaevandused, tööstus) kaasamise raames.


LIFE programm

on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba üle 25 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab kaasa säästvale arengule, strateegia “Euroopa 2020” eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja – kavadele.

LIFE projekti raames viiakse ellu mitmeid Eestile suunatud projekte (vt https://life.envir.ee/projects).


Baltic Deal (projekt  lõppenud) on kõikide Läänemere äärsete riikide koostööprojekt, mille eesmärk on vähendada põllumajanduslikust tegevusest tulenevaid negatiivseid mõjusid keskkonnale nii, et konkurentsivõime ja tootmismahud ei kannataks. Projekti lõpptulemusena peaks olema loodud kõikide Läänemere piirkonna riikide koostööl ühine lähenemine keskkonnakaitseks põllumajanduses ning samuti tugevdada seeläbi kõikide osalevate riikide koostööd põllumajanduslike nõuandesüsteemide vahel. Loe lähemalt http://www.pikk.ee/balticdeal/


Projekt ELME

Projekt ELME – „Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid”

Projektis on kolm põhiteemat

1. Ökosüsteemiteenuste teemavaldkond, mille raames
2. Uute seiremeetodite rakendamine elurikkuse seires,
3. Töövahendite loomine elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud seisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks.

Projekti planeeritud kogumaksumus on ligi 1,65 miljonit eurot ja seda rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, Eesti riik ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti tegevuste elluviimine algas 2016. aasta jaanuaris, projekt on abikõlblik 2023. aasta lõpuni.


Taimebioloogia infrastruktuur (TAIM)

Taimebioloogia infrastruktuur (TAIM) (jaanuar 2020 – august 2023) on taristuvõrgustik, mis hõlbustab teaduspõhiste nutikate praktikate rakendamist taimede efektiivseks kasutamiseks, taimede rakendusvaldkondade laiendamiseks ja täppispõllumajanduse arendamiseks Eestis. TAIMe missioon on kiirendada sordiaretust ja arendada tehnoloogiaid, mis tõstaksid põllumajandusliku tootmisprotsessi kuluefektiivsust. Eesti on ideaalne keskkond nutika täppispõllumajanduse arenguks, sest meil on tugev IKT tööstus, elav start-up ettevõtete kultuur, pikkade traditsioonidega põllumajandus ja sordiaretus ning tipptasemel taimebioloogia laborid.


Projekt Baltic Manure 2010-2013

Sõnnikuga kaasnevate probleemide muutmine ärivõimalusteks: tuues kokku osapooled ja rikastades teadmisi, soodustades tehnoloogia ja äritegevuse arengut, jagades kasulikke poliitikaalaseid soovitusi ning täiustades sõnniku käitlemist ja kasutamist Läänemere piirkonnas.

Projekti Baltic Manure pikaajaline strateegiline eesmärk on muuta üldist kuvandit sõnnikust kui jääkproduktist sõnnikuks kui ressursiks, samal ajal määratledes sõnniku ärivõimalusi õigete sõnnikukäitlemise tehnoloogiate ja poliitika raamistikus.

Selle eesmärgi saavutamiseks luuakse kolm vastastikku seotud foorumit, mis keskenduvad peateemadele nagu teadmised, poliitika ja äri. Projekt hõlmab 18 projektipartnerit 8 riigist ning juhtiva partnerina MTT Agrifood Research’i Soomest.
Projekti periood on sügis 2010 – sügis 2013.

Projektis leiavad käsitlust 5 peamist teemat:

  •  uuenduslik tehnoloogia lautades, loomade toitmisel ning sõnniku töötlemisel, säilitamisel ja laotamisel;
  • standardiseeritud sõnnikutüübid, mille põhirõhk seisneb fosforiprobleemidel;
  • hinnangu andmine sõnnikutehnoloogia ahelate jätkusuutlikkusele;
  • sõnniku energiaperspektiivid;
  • äriline uuenduslikkus.

Täpsema info leiab projekti ametlikult kodulehelt: http://www.balticmanure.eu
Vaata ka Youtube kanalit www.youtube.com/user/eestibiogaasiportaal

Projekti rahastab osaliselt Euroopa Liit Läänemere piirkonna programmi kaudu.