Alljärgnevas tabelis 4 on toodud looduslikud ja tööstuslikud lubimaterjalide asukohad. Aasta-aastalt on lupjamist vajavate muldade osatähtsus kasvanud (joonis 4). Erandiks on Põlvamaa, kus vaatamata kõige suuremale happeliste muldade osatähtsusele on trend vähenemisele.

Tabel 4. Põldude lupjamiseks sobivad materjalid

* – katlamajade tuhkade keemiline koostis sõltub algmaterjalist, mis on väga varieeruv.
** – klinkritolmu võib kasutada kõrgenenud pliisisalduse tõttu piiratud tingimustel või lähtuvalt antud ajahetkel kehtivast seadusest.
*** – põlevkivi tuhkade keemiline koostis on liigiti erinev.

Joonis 4. Happeliste muldade (pHKCl<6) osatähtsus (%) kogu analüüsitud pinnast maakondade ja väetustarberingide lõikes

Autor: Valli Loide (detsember 2014)