ÜhendPIP – Eesti maaelu arengukava (2014-2020) Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas (riigihange nr 222076).

 • 7 konverentsi
  • 2.-3. märts konverents Terve loom ja tervislik toit
  • Lihafoorum
  • Piimafoorum
  • Lamba- ja kitsekasvatajate konverents
  • Lihaveisekasvatuse konverents
  • Baltiriikide aretusalane konverents
  • Aretuskonverents
 • Infopäevad – koolitused
  • Veised:
   • Vasika tervis, käitumine ja heaolu
   • Käitumuslikud markerid vasika tervise hindamisel
   • Veise heaolu praktiline hindamine
   • Veiste söötmine ja söödahügieen
   • Veiste söödaratsiooni koostamine (algajatele)
   • Veiste vaktsineerimine
   • Veiste aretus
   • Veiste poegimise probleemid
   • Veiste sigimisprobleemid
   • Veiste kunstlik seemendamine I osa ja 2 osa
   • Embrüosiirdamine veiste aretusvõttena (3 päeva: välislektoriga, praktikaga)
   • Veiserümpade klassifitseerimise põhimõtted (2 tk)
   • Lüpsihügieen ja piima klvaliteet (2 tk)
   • Piimalehmade praakimine ja hukkumine kaasaegsetes kõrgetoodangulistes piimakarjades
   • Piimafarmide bioturvalisus
   • Uuemad arengud piimakarja söötmisel
   • Põllumajandusloomade aretus – piimaveisekasvatus
   • Veiseliha esmane käitlemine
   • Majandusnäitajate arvutamine lihaveisekasvatusega tegelevas ettevõttes
   • Rohumaade kasutamine ja karjatamine lihaveisekasvatuses, roll ökosüsteemis
   • Lihaveiste heaolunõuded ja nende tagamine
   • Põllumajandusloomade aretus – lihaveisekasvatus
   • Loomade käitlemine ja psühholoogia – lihaveis
   • Kvaliteetse liha tootmine alates lihaveiste söötmisest ja aretusest
  • Sead:
   • Sigade aafrika katk seapidajatele
   • Põllumajandusloomade aretus – seakasvatus
   • Loomade söötmine ja heaolu – seakasvatus
  • Linnud: Bioturvalisuse kava koostamine linnukasvatusettevõttes
  • Linnud: Bioturvalisus linnukasvatusettevõttes
  • Väikemäletseja:
   • Lammaste kunstlik seemendamine
   • Lambaliha esmane käitlemine
   • Põllumajandusloomade heaolu koolitus: väikemäletsejalised (lambad, 2 tk)
   • Põllumajandusloomade heaolukoolitus: väikemäletsejalised (1 tk)
  • Mäletseja: Bioohutuskava koostamine ja rakendamine – mäletsejatele
  • Hobused: Hobuste pidamine ja heaolu
  • Ohustatud tõud
  • Tervis:
   • Karjatervis, veterinaararstide koolitus (260 tundi)
   • Veterinaarravimi või ravimsööda kasutamisest loomade ravis (2 tk)
   • Sõratervishoid (24 at)
   • Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevuskoolitus (16 at)
   • Udara hügieen ja tervis
  • Söötmine
   • Rohumaaviljelus ja sööda tootmine arvestades süsinikuvaba farminduse reegleid (8 at)
   • Silo tootmine põllumajandusloomadele
   • Sööda ohutus läbi ennetava tegevuse
   • Söödaratsiooni koostamine (6 at)
  • Pidamise nipid ja majandus
   • Loomakasvatuses tekkiv CO2 ja selle vähendamine
   • Separeeritud sõnniku kasutamine allapanuna
   • Loomakasvatuse tehnoloogiad (ehitised, hoidlad, sõnnikumajandus, biogaasi tootmine) muutuvate keskkonnanõuete kontekstis
   • Loomakasvatust mõjutavad kliimapoliitika arengud
   • Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus (8 at, 3 tk)
 • Piimaveisekasvatajate õpiring
 • Õppereisid:
  • Siseriiklik õppereis piimaveisekasvatajatele
  • Siseriiklik õppereis lihaveisekasvatajatele
  • Põllumajandusliimade kasvatajate külastused (2 tk)
  • Lihaveisekasvatajate õppereis Poola – karjad, tööstused, kvaliteedikava
  • Piimaveisekasvatajate õppereis Iirimaale
 • Ajakiri “Tõuloomakasvatus (4 numbrit – Tõuloomakasvatus nr 97 ehk  1/2022 ilmus märts 2022)
 • Infopäevad, külastused-reisid ja esitlused
  • Loomakasvatuses (erinevad loomaliigid), taimekasvatuses ja aianduses ning mahemajanduse üldteemadel
  • Lektorid Eestist ja välisriikidest
  • Infopäevad klassiruumis, veebis, ettevõtetes ja katsekeskutses – 29 tk
  • Esitlused Eesti Maaülikoolis
  • Siseriiklikud ettevõtete külastused kahepäevased (12 tk), ühepäevased (3 + 14 tk)
  • Õppereisid välisriiki, sh kolmepäevased (6 tk)
 • Õpiring mahetaimekasvatuses
 • Mahetoitlustamise juhendamisteenus
 • Teabematerjalid
 • Videod (12 tk erineva mahuga)

 

Toimunud üritused:

Põllukultuurid: 

Köögiviljad: 8.-10. juuni Õppereis Hollandisse

Marja- ja puuviljakasvatus –

Maitse- ja ravimtaimed – 12. juuli ettevõttekülastus Saaremaal

Loomakasvatus – 6. jaanuar maheloomakasvatus (taastav karjatamine) välislektoriga, veebis

Lambakasvatus

Mesindus

Linnukasvatus – 22. veebruar Mahelinnukasvatuse (munakana) infopäev välislektoriga, veebis

 • Konverents “Mullapäev 2022”
 • Infopäevad-koolitused – 41 tk
  • Konsulentide pindalatoetuse infopäev
  • Tootjate pindala- ja loomatoetuste infopäev (8 tk)
  • M12.2 Natura 2000 erametsamaa toetus
  • Maapiirkonnas ettevõtlusalase teadlikkuse tõstmise üritused
  • Veekaitse kohustused ja vajadused, põllumajanduse ohud ja võimalused
  • Mahepõllumajanduse infopäevad (2 tk)
  • Mahepõllumajanduse algõpe (5 tk)
  • Mahepõllumajanduse nõuete infopäev (3 tk)
  • M 4.3.2 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid
  • M 6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine (5 infopäeva)
  • M 8 Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus
  • Euroopa Liidu geograafiline tähise, kaitstud päritolunimetuse, kaitstud geograafiline tähise, garanteeritud traditsioonilise toote ja riiklike kvaliteedikavade infopäev
  • Keskkonnasõbraliku aianduse koolitus
  • Keskkonnasõbraliku majandamise täiendkoolitus
  • Keskkonnasõbraliku majandamise algkoolitus (4 tk)
  • Piirkondliku veekaitsetoetuse koolitus
  • Koolitus: muldade heaperemehelik majandamine (4 tk)
 • Õppereisid
  • Ettevõtjate parimate praktikate tutvustamine Eesti ettevõtjatele hästi toimiva ettevõtluskkonnaga maapiirkondades kultuuriliselt sarnastes EU riikides
  • EU riikdes maapiirkonnas suurtest tõmbekeskustest eemal edukalt toimivate ettevõtlus HUB-ide ja koostöötamise keskuste (“digital hubs”) võimaluste ja parimate praktikatega tutvumine
 • Teabematerjalid
 • 2 konverentsi
  • Toiduohutuse aastakonverents
  • Pakendikonverents
 • Infopäevad – 23 tk
  • Joogivee proovivõtjate ettevalmistamine atesteerimiseks (2 tk)
  • Puhastuse infopäev
  • Tooraine mõju lõpptootele piimatootmises
  • Tooraine mõju lõpptootele piimatootmises
  • Laboratoorsed uuringud ja kiirtestid toiduohutuse tagamisel
  • Toiduohutuse tagamise nõuded valdkonnas alustajatele, väikekäitlejale (3 tk)
  • Toidualase teabe esitamine (2 tk)
  • Toiduraiskamise vähendamine ja toidu annetamine (2 tk)
  • Õigusaktid ja järelevalve: arengud ja uudised (2 tk)
  • Trendid toidutootmises
  • Infopäev piima väikekäitlejatele
  • Toidu jälgitavus
  • Toidu E-kaubandus
  • Kvaliteedikavade ülesehitamine ja rakendamine
  • Toidupettuste ennetamine
  • Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine
  • Infopäev toidulisandite tootjatele ja müüjatele
 • Koolitused (23 tk)
  • Toidupatogeenide ülekandeteed, kasvu mõjutavad faktorid ning ohu minimeerimise võimalused
  • Toiduhügieen ja -ohutus, algaste (ühepäevane, 2 tk)
  • Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste (24-tunnine, 2 tk)
  • Toidu säilivusaja määramise põhimõtted ja kestvuskatsete teostamine
  • Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis (2 tk)
  • Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel (2 tk)
  • Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine (2 tk)
  • Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel (2 tk)
  • Listeria monocytogenes ja Salmonella spp. toidupatogeenina
  • Keemilised ohud toidus
  • Tootmisjääkide väärindamine
  • Proovide võtmine tootmiskeskkonnast üldhügieeni ja patogeenide seireks
  • Lisaained toidus
  • Taimede endogeensed toidu- ja söödamürgid
  • “Kõlblik kuni” või “Parim enne”
  • Riskide mõjus juhtimine
  • Teise osapoole audiitorite koolitus
 • Õppereisid (2 tk)
  • Kvaliteedikava rakendamine Ungaris
  • Kvaliteedikava rakendamine Ühendkuningriigis
 • Videoloeng ja taskuhääling
  • Taskuhääling: Toiduohutuse tagamise nõuded valdkonnas alustajatele (3 tk)
  • Veebiseminarid ja salvestatud loengud erinevatel aktuaalsetel toiduohutuse teemadel (12 tk)
 • Kirjalikud materjalid: