Teadusinfo

Teadusinfo2022-08-06T15:26:45+03:00

Põllu- ja maamajanduslike rakendusuuringute lõpparuanded 

Vaata   rakendusuuringute lõpparuandeid

Riiklike programmide „Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009-2014“ ja „Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015-2021“ raames lõppenud rakendusuuringute aruanded leiad vahelehel  rakendusuuringute lõpparuanded . Aruanded on filtreeritavad nii aastate viisi kui ka valdkonniti

 


Teadusinfo põllu- ja maamajanduses

Eesti põllumajanduse, toidutööstuse, kalanduse ja maaelu jaoks vajalikku teadust luuakse mitmes ülikoolis, Eesti Taimekasvatuse Instituudis, tehnoloogia arenduskeskustes ja kompetentsikeskustes. Heal tasemel teadus- ja arendustegevus on aluseks haridusele, rakendusteadusele ja tootearendusele ning aitab kaasa kõikide osapoolte (sh järelevalveasutuste, ettevõtjate ning nõustajate) pädevuste kasvule. Baasteaduse kõrval on vaja märkimisväärselt rohkem valdkondlikku rakendusteadust. (Tsitaadid Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavast aastani 2030).

 

Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta. Portaali omanik on Haridus- ja teadusministeerium ning volitatud töötleja SA Eesti Teadusagentuur 
 

Põllumajandusuuringute KeskusPõllumajanduskeskkonna seirega tegeleb Põllumajandusuuringute Keskus tegeleb nii põllumajanduskeskkonna seiremaamajanduse uuringute kui ka riiklike sordivõrdluskatsetega. Maaeluvõrgustik koondab  innovatsiooniprojektide nimekirja ja Euroopa projektide näiteid.

AGRAARTEADUS – AGRAARTEADUSTaimekasvatuse alast teadustööd tehakse Eesti Taimekasvatuse Instituudis. Eesti Taimekasvatuse Instituudi eelkäijateks olid Eesti Maaviljeluse Instituut ja Jõgeva Sordiaretuse Instituut


Eesti Maaülikooli erinevate instituutude osakondade veebilehtedelt leiab nii publikatsioone kui kaitstud väitekirju ja projekte.
Digitaalarhiiv EMU DSpace kogub, säilitab ja loob ligipääsu Eesti Maaülikooli liikmeskonna poolt loodud või EMU vastutusvaldkondadega seotud teadustöödest.

 Toidu tootmise ja loodusvarade teemasid käsitletakse nii Tartu Ülikoolis kui TalTechis

 


Näited teadustöödest

Teatud köögiviljade sortide suhkrute sisalduse analüüsimine akrüülamiidi tekkimise potentsiaali hindamiseks nende töötlemisel“ projekti juht Terje Elias, Eesti Maaülikool. Projekti eesmärk oli välja selgitada teatud Eestis enimkasvatatud köögiviljasordid (kartuli, porgandi, peedi, kaalika ja kõrvitsa sordid), mille kuumtöötlemisel tekkis minimaalselt akrüülamiidi. Uuringu tulemusena selgitati välja köögiviljade sordid, mille redutseeruvate suhkrute ja akrüülamiidi sisaldused on madalaimad, tänu millele need on sobilikud kasutamiseks kuumtöödeldud toodete tööstuslikuks valmistamiseks.

„Erinevate elanikkonnarühmade elavhõbeda saadavushinnang projekti juhid Mart Simm ja Maria Põldma, Tartu Ülikool. Uuringu eesmärgiks oli hinnata kalade tarbimisel saadavatest elavhõbeda ühenditest tulenevat riski taset erinevate elanikkonnarühmade korral. Uuring on otseselt seotud toidu ohutuse ning tarbijate informeerituse tagamisega.

 


MAK hindamine

Eesti maaelu arengukava (MAK) on suunatud Eesti põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime tõstmisele, keskkonna ja paikkonna parandamisele, maapiirkondade elukvaliteedi ja maamajanduse mitmekesistamisele, arvestades seejuures Eesti maaelu omanäolisust.

  • Põllumajandusuuringute Keskus hindab Maaeluministeeriumi tellimusel MAKi tulemusi ja rakendatud meetmete mõju maaelupoliitika eesmärkide elluviimisel. Peamiselt keskendutakse põllumajanduskeskkonna ning maamajanduse teemadele.  Vaata lähemalt PMK veebilehelt
  • MAK seirearuanded leab Maaeluministeeriumi veebilehel

 

Go to Top