Projektid

Mulla bioloogiline mitmekesisus ja sellega seotud ökosüsteemi teenused võivad põhjustada taimekasvatust ja kvaliteedi tõusu. ELi poliitikad soodustavad juhtimistavasid ja tootmissüsteeme, mis tagavad põllumajanduse stabiilsuse, vastupidavuse ja kasvu. ELi rahastatud projekti SoildiverAgro (juuni 2019 – mai 2024) eesmärk on pakkuda välja uusi tavasid, mis suurendaksid põllukultuuride kvaliteeti ja tootmist, vähendades samas väliseid sisendeid. SoildiverAgro võetakse kasutusele üheksas Euroopa piirkonnas, kasutades arenenud majandamistavasid, mis põhinevad mükoriisadel ja taimekasvu soodustavatel bakteritel, mullaorganismide asjakohasel haldamisel, sobivatel külvikordadel ja kultuuridevahelisel põllukultuuril, kahjuritõrjesüsteemidel, toitainete vahekultuuridel, kahjurite tõrjeks püütud põllukultuuridel, kõrvalsaadustel pinnase leevendajatena ja piisavate mullaharimissüsteemidena. Projekti tulemusi hinnatakse mulla bioloogilise mitmekesisuse, ökosüsteemide teenuste osutamise ning põllukultuuride majandamise keskkonnamõju, sotsiaalse ja majandusliku mõju osas.


Projekt Circular Agronomics (september 2018 – august 2022) – tõhus süsiniku, lämmastiku ja fosfori tsükkel Euroopa põllumajanduse toidutööstussüsteemis ning sellega seotud protsessid heitkoguste vähendamiseks.


SolACE (mai 2017 – aprill 2022) – lahendused agroökosüsteemi ja põllukultuuride tõhususe parandamiseks vee ja toitainete kasutamisel – eesmärk on aidata Euroopa põllumajandusel silmitsi seista suurte väljakutsetega, eelkõige suurenenud sademete varieeruvusega ning lämmastiku- ja fosforväetiste kasutamise vähenemisega nii majanduslikel kui ka ökoloogilistel eesmärkidel. SolACE kujundab lahendused (strateegiad ja tööriistad), mis ühendavad uudsed põllukultuuride genotüübid ja agroökosüsteemi haldamise uuendused, et parandada vee ja toitainete kasutamise efektiivsust. Selles vaadeldakse mitmesuguseid põllumajanduskontekste pedoklimaatilistes piirkondades ja Euroopa põllumajandussüsteemides.


Temaatiline võrgustik Legumes Translated (november 2018 kuni oktoober 2021) toetab kaunviljade kui valgurikaste taimede kasvatamist ja tarbimist. Temaatilise võrgustikuna aitab see põllumajandustootjatel saada kasu asjakohastest teadusuuringutest.
Loe eestikeelset artiklit SIIN


UNISECO (mai 2018 – aprill 2021) on Euroopa uurimisprojekt, mille eesmärk on arendada uuenduslikke lähenemisviise, et parandada arusaamist sotsiaalmajanduslikest ja poliitilistest teguritest ning tõketest agroökoloogiliste tavade edasisel arendamisel ja rakendamisel ELi põllumajandussüsteemides.
Eesmärk ja üldeesmärk on tugevdada Euroopa põllumajandussüsteemide jätkusuutlikkust, luues parendatud ja tavadega kinnitatud strateegiad ning stiimulid parema agroökoloogilise lähenemise edendamiseks. UNISECO käsitleb tööprogrammi teemat SFS-29-2017 ja aitab kaasa säästvale toiduga kindlustatusele, määrates kindlaks ja toetades põllumajandussüsteeme, mis võimaldavad toota tervislikku toitu, säilitades samal ajal keskkonda ja toovad lisaväärtust talumajapidamistele ja väärtusahela erinevatele sidusrühmadele.


ReMIX (mai 2017 – aprill 2021) kasutab liigisegude eeliseid mitmekesisemate ja vastupidavamate agroökoloogiliste põllukultuuride kasvatamise süsteemide kujundamisel. Mitme osalejaga lähenemisviisil põhinev ReMIX annab uusi teadmisi, mis on nii teaduslikult usaldusväärsed kui ka tavapärases ja mahepõllumajanduses sotsiaalselt väärtuslikud. Projekt käsitleb praktilisi küsimusi ja kavandab kasutusvalmis praktilisi lahendusi. Samuti hõlmab projekt lõppkasutajate vajaduste täpsustamist ning kohapealsete ja farmides tehtavate katsete ühisprojekteerimist kuni uute sortide ja tavade hindamisega tutvustamiseni. ReMIX aitab kaasa produktiivsete ja vastupidavate põllumajandussüsteemide kasutuselevõtule.


Projekti NUTRIMAN (oktoober 2018 – märts 2021) on temaatiline võrgustik, mis koondab lämmastiku ja fosfori teemalisi praktilisi teadmisi rakendusteaduse, tööstuspraktika ning on põllumajandustöötajate huvides. Levitatakse teavet N / P taastamise uurimistulemuste (tehnoloogiad, tooted, tavad) kohta. Projekti eesmärk on parandada toitainete haldamise / taastumise potentsiaali levitades praktilist teavet.


Projekt DIVERSify (aprill 2017 – märts 2021) töötas selle nimel, et mõista, kuidas optimeerida põllukultuuride segude või „taimemeeskondade“ tööd, et parandada saagikuse stabiilsust, vähendada umbrohtude, kahjurite ja haiguste kadusid ning suurendada keskkonnamuutuste suhtes vastupidavust. Rahvusvaheliste teadlaste, põllumajandustootjate ja muude sidusrühmade meeskond töötas koos töötades välja tõendid ja juhised selle kohta, kuidas ökoloogiliste kontseptsioonide abil parandada Euroopa põllumajanduse tootlikkust ja jätkusuutlikkust.


Horisont 2020 projekt HNV-Link – Kõrge loodusväärtusega põllumajandus: õppimine, innovatsioon ja teadmised” (aprill 2016 – märts 2019) – keskendus kümne Euroopa piirkonna omavahelisele infovahetusele. Projekti algatus tuli EIP-AGRI fookusgrupist „High Nature Value (HNV) – Farming profitability“.
Loe eestikeelset artiklit SIIT


Projektiga „AFINET“ (jaanuar 2017- detsember 2019) püüti edendada agrometsanduse rakendamist Euroopas. Selleks edendati agrometsanduse teemalist teadmiste jagamist teadlaste ja praktikute vahel ning koostati materjale, sh loodi andmebaas teadustulemustest ning uuenduslike ideedega.


Projekti „Inno4Grass“ (jaanuar 2017 – detsember 2019) eesmärk oli ületada lõhe praktikute ning teadlaste vahel, et tagada uuenduslike süsteemide rakendamine tootmiseks kasutatavatel rohumaadel. Pikemaajalisem eesmärk on suurendada Euroopa rohumaade kasumlikkust ning säilitada keskkonnaväärtusi.