Projektid

Logo: Sm@rt

Väikemäletsejaliste süsteemid moodustavad ELi ja assotsieerunud riikide maapiirkondade majanduses märkimisväärse osa. Põllumajandustootjad ei kasuta siiski veel laialdaselt täppisloomakasvatust ja digitehnoloogiat, mis parandavad väikemäletsejaliste kasvatamist. ELi rahastatud projekt Sm@RT (jaanuar 2021 – detsember 2023)edendab arusaamist, teadmiste edasiandmist ja olemasolevate kõrgtehnoloogiate kasutuselevõttu, soodustab vajaduspõhist lähenemist ja teeb kindlaks tehnoloogilised lüngad.
Projektiga arendatakse välja pikaajaline ja jätkusuutlik Euroopa ja rahvusvaheline võrgustik, kasutades selleks hästi varustatud näidisettevõtteid (“Digifarmid”) ja innovaatilisi kommertsfarme. Sm@RT eesmärk on ka motiveerida IT-ettevõtteid arendama sektori jaoks sobivaid digilahendusi, et suurendada väikemäletsejate kasvatamise tõhusust ja jätkusuutlikkust Euroopas ja mujal.
Loe ka Eesti Maaülikooli pressiteadet


SMARTER (november 2018 – oktoober 2022) kasutab uusi koostööstrateegiaid, et parandada lamba- ja kitsesektori vastupidavust ja tõhusust loomade, populatsiooni/tõu ja süsteemi/talu tasemel. SMARTERi üldeesmärk on:

  • fenotüüpiliselt ja geneetiliselt iseloomustada ja mõista uusi teadus- ja arendustegevusega seotud tunnuseid,
  • täiustada ja arendada uusi genoomseid ennustusmeetodeid,
  • luua uusi aretus- ja juhtimisstrateegiaid, mis hõlmavad neid uusi teadus- ja arendustegevusega seotud tunnuseid.

Projekt edendab väikeste mäletsejaliste põllumajandussüsteemide optimeeritud vastupanuvõimet, mis on sotsiaalmajandusliku jätkusuutlikkuse ja ökosüsteemiteenuste põhisammad maapiirkondades kogu Euroopas ja mujal.

Logo: Smarter


Logo: PALE-Blu

Projekt PALE-Blu (juuni 2017 – november 2021) koondab Euroopa juhtivaid laboreid, kellel on väljakujunenud kogemused epidemioloogia, modelleerimise, vaktsineerimise, diagnostikasüsteemide, vektorbioloogia, patogeneesi, lammaste katarraalse palaviku (BTV) puhangute ja tõrje alal, ning mitmete teiste asutuste instituute. PALE-Blu uurib lammaste katarraalse palaviku viiruse, selle mäletsejaliste peremeesorganismide ja Euroopa ökosüsteemi jaoks oluliste putukavektorite koostoimeid. Projekt keskendub geneetilistele ja keskkonnateguritele (sealhulgas erinevate putukaliikide ja populatsioonide levikule), mis võivad mõjutada viiruste paljunemist ja levikut.

iSAGE (märts 2016 – veebruar 2020) parandab Euroopa lamba- ja kitsesektori jätkusuutlikkust ja uuendusvõimet. Projekti käigus tahetakse teha parandusi muutes sektorid tõhusamaks ja kasumlikumaks. Samuti teavitada inimesi sellest, kui palju lambaid ja kitsi panustab keskkonda ning millist kasu nad pakuvad teistele loomsetele toodetele. See aitab luua nišituru, et konkureerida muud tüüpi loomsete saadustega.
Nende eesmärkide saavutamiseks teevad iSAGE tööstuspartnerid tihedat koostööd uurimisrühmadega, et hinnata lammaste ja kitsede sektori jätkusuutlikkust. Kasutatakse nende hindamiste tulemusi, et teha kindlaks võimalikud tulevased probleemid või võimalused lamba- ja kitsekasvatuseks Euroopas.
Lisaks aitab tarbijate ja ühiskonna suhtumise hindamine ELi lamba- ja kitsesektorisse aidata meil suurendada ühiskonna heakskiitu ning lamba- ja kitsetoodete (liha ja piim) rolli tulevikus.

Logo: iSAGE


Logo: SheepNet

SheepNet (november 2016 – oktoober 2019) on H2020 kolmeaastane projekt, mille eesmärk on suurendada lammaste produktiivsust. Võrgustik keskendub eelkõige tõhusale taastootmisele, tõhusale tiinusele ja lammaste suremuse vähenemisele, sest need 3 tegurit on olulised kasumlike ja jätkusuutlike lambatootmissüsteemide jaoks.