Projektid

Teaduslikud tõendid ja kohalikud teadmised on hindamatud vahendid, et toetada poliitikakujundajaid maapiirkondade kaasaegse poliitika väljatöötamisel programmitöö perioodil 2021–2027 ja pärast seda. ELi rahastatud projekti SHERPA (oktoober 2019 – september 2023) eesmärk on luua pikaajalisi teaduse-ühiskonna ja poliitika liideseid, mis aitavad välja töötada poliitilisi soovitusi Euroopa riiklikul ja piirkondlikul tasandil ning kavandada konkreetseid ettepanekuid tulevasteks uurimiskavadeks, mis täidavad teadmiste puudujääke ja vastavad maapiirkonna elanike vajadustele. SHERPA kogub asjakohaseid teadmisi ja kasutab varasemate ja praeguste uurimisprojektide tulemusi (alates kuuendast raamprogrammist, seitsmendast raamprogrammist, H2020 ja muudest rahastamisvoogudest), et kaasata sidusrühmi aruteludesse mitmeosalise platvormi (MAP) raames ELi riikides ja ELi tasandil. SHERPA rakendamismeetod järgib nelja juhtpõhimõtet: tegevuste paindlik kavandamine, mis võimaldab õigeaegselt ja reageerida poliitika kujundamisse; erapooletus ja läbipaistvus; ELi maapiirkondade mitmekesisuse ja mitmetasandilise suhtluse tunnustamine; ja koos ehitamine.


MOVING (2020-2024) on Horisont 2020 projekt, mille eesmärk on säilitada mägiste piirkondade vastupidavust ja jätkusuutlikkust kliima- ja sotsiaalsete muutuste valguses.
Projekti põhijooneks on praktikakogukond (CoP), mis kaasab kohalikke ja piirkondlikke sidusrühmi ning poliitika kujundajaid 23-s mägipiirkonnas Euroopas ja Euroopa lähiriikides.
MOVING võimaldab projektis osalejatel jagada kogemusi ja teadmisi, teha uurimistöid ning välja tuua soovitusi tulevikuks. Nii arendatakse ja suunatakse koos poliitikat, et säilitada ja parandada mägiste alade jätkusuutlikke tavasid ja elamistingimusi; suurendatakse mägipiirkondade ja nende sidusrühmade vastupanuvõimet sotsiaal-ökoloogiliste muutuste suhtes, vähendades ebakindlust nende väärtusahelate ja kogukondade tuleviku suhtes.


Projektis AGRICORE (september 2019 – august 2023) pakutakse välja uus vahend, millega parandada praegust suutlikkust modelleerida põllumajandusega seotud poliitikat, kasutades ära viimaseid edusamme modelleerimismeetodite ja ICT vallas. Täpsemalt, AGRICORE-tööriist luuakse agendipõhise lähenemisviisina, kus iga talu modelleeritakse iseseisva otsustusüksusena, kes hindab individuaalselt oma konteksti ja teeb otsuseid oma hetkeolukorra ja ootuste alusel. See modelleerimismeetod võimaldab simuleerida koostoimet põllumajandusettevõtete ja nende valdkondade vahel (mis võtab arvesse keskkonda, maapiirkondade integratsiooni, ökosüsteemi teenuseid, maakasutust ja turge) erinevates geograafilistes mastaapides – piirkondlikust globaalseni. Tööriist AGRICORE valmistatakse väga modulaarse ja kohandatava komplektina ning see avaldatakse avatud lähtekoodi projektina, et institutsioonid saaksid vajadusel tööriista läbipaistvalt värskendada ja täiustada.


Euroopa elanikkonna pikaajaliseks toitmiseks on vaja jätkusuutlikke ja vastupidavaid põllumajandussüsteeme. Siiski ähvardavad kliimamuutused ja maakasutuse intensiivistumine ELi agroökosüsteeme. Näiteks maastiku lihtsustamise tõttu bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemiteenuste kadumise peatamine nõuab ühiseid jõupingutusi põllumajandusmaastike ja neid dikteeriva poliitika põhjalikuks ümberkujundamiseks. ELi rahastatud projekti BESTMAP (september 2019 – august 2023) raames töötatakse välja raamistik, mis seob majandusliku modelleerimise üksikute talude esindajapõhiste mudelitega. See modelleerib, kaardistab ja jälgib kvantitatiivselt poliitiliste stsenaariumide mõju keskkonnale, kliimasüsteemile, ökosüsteemiteenuste osutamisele, bioloogilisele mitmekesisusele ning sotsiaalmajanduslikke näitajaid, nagu tööhõive. Tänu veebipõhisele armatuurlauale ja ELi, riikliku ja kohaliku tasandi poliitikakujundajate töötubadele toetab BESTMAP Euroopa rohelist kokkulepet ja võimaldab muuta ELi põllumajandussektorit pärast 2020. aastat.


Põllumajandusel võib olla keskkonnale positiivne mõju, kui järgitakse kaasaegseid lepingupõhiseid suuniseid. Selle tagamiseks tuleks uusi põllumehi motiveerida majanduslike stiimulitega, et viia oma tootmine vastavusse keskkonnapoliitikaga. ELi rahastatud projekti Contracts2.0 (aprill 2019 – mai 2023) eesmärk on parandada olemasolevaid põllumajandustööstuse lepinguid ja pakkuda koostoime põhjal välja uusi lepinguid. See võtab kasutusele kuueastmelise disainimõtlemise protsessi, et pakkuda välja ja kinnitada uusi lepinguid. Projekt rakendab SWOT -analüüsi, mis põhineb tegelikel tulemustel, maa omamisel ja väärtusahela lähenemisviisidel, et tuvastada nõrkusi, aga ka võimalikke võimalusi ja ohte.


PoliRural (juuni 2019 – mai 2022) pakub teadmisteallikaid, sealhulgas kaasavat õpikeskkonda, kus maapiirkonnad, teadlased ja poliitikakujundajad ühiste probleemide lahendamiseks kokku tulevad; hindamisharjutused, milles kasutatakse tekstianalüüsi, et hinnata varasemate või kavandatud poliitiliste sekkumiste tajutavat tõhusust; ja ettenägelik uuring, mis kogub põllumajanduse ja sellega seotud sektorite arengutrajektoori aastani 2040, kasutades mitmeid stsenaariume, milles maapiirkondade elanike areng on kesksel kohal.
Nende tegevuste tulemusel aitab PoliRural erinevate valitsustasandite otsustajatel paremini olla valmis olemasolevate ja esilekerkivate maapiirkondade probleemide lahendamiseks, suurendada maapiirkondade elanikkonda ja muuta maapiirkonnad jätkusuutlikumaks.


Võrgustik NEWBIE (jaanuar 2018 – detsember 2021) – Ärimudelid uutele tulijatele innovatsiooni, ettevõtluse ja vastupidavuse tagamiseks – hõlbustab uute ärimudelite, sealhulgas uute sektorisse sisenemise mudelite, väljatöötamist ja levitamist kõigile uutele tulijatele – järgmise põlvkonna esindajatest kuni põllumajandussektoriga varem mitte kokku puutunud uustulijateni. Võrgustik pakub ainulaadset platvormi, koondades täielikud uustulijad, ettevõtte või talu pärijad, nõustajad, teadlased, olulised piirkondlikud ja riiklikud sidusrühmad.


Temaatiline võrgustik ENABLING (detsember 2017 – november 2020) käsitleb uusi lähenemisviise kohalikes biopõhistes innovatsioonivõrgustikes. Temaatilise võrgustiku eesmärk on arendada biopõhise tööstuse potentsiaali, edendades biopõhiste toodete tootmiseks tõhusate tarneahelate loomist. Selleks pakutakse vahendeid ja metoodikaid, mis soodustavad koostööd ja teadmiste vahetamist sektoris.


Projektis PLAID – Üksteiselt õppimine: esitlustegevuste kaudu innovatsiooniga tutvumine (2017-2019) – julgustatakse taludes esitluste tegemise kaudu põllumajandustootjaid ja ettevõtete töötajaid omaks võtma uuendusi, mis aitavad saavutada põllumajanduse jätkusuutlikkuse. Esitlused aitavad kaasa põllumajanduskogukondade võrgustiku loomisele. Projektis tehakse ülevaade headest näidetest ja lahendustest, kuidas uuendusi ettevõttes rakendatakse. Lisaks arendab PLAID koos põllumajandustootjatega virtuaalseid vahendeid esitluste tegemiseks.


Horisont 2020 projekt HNV-Link – Kõrge loodusväärtusega põllumajandus: õppimine, innovatsioon ja teadmised” (aprill 2016 – märts 2019) – keskendus kümne Euroopa piirkonna omavahelisele infovahetusele. Projekti algatus tuli EIP-AGRI fookusgrupist „High Nature Value (HNV) – Farming profitability“.
Loe eestikeelset artiklit SIIT


Toidu- ja toitumisalase turvalisuse tugevdamine ELis nõuab liikumist dieedi poole, mis toetab jätkusuutlikku toidu tarbimist ja tootmist. Hindamaks selle suure ühiskondliku väljakutse jaoks vajalikke poliitilisi reforme, teeb SUSFANS (aprill 2015 – märts 2019) kindlaks, kuidas ELis toiduainete tootmist ja toitumisalast tervist kooskõlla viia. SUSFANSi multidistsiplinaarne uurimisprogramm loob kontseptuaalse raamistiku, tõendusbaasi ja analüüsivahendid, et toetada kogu ELi hõlmavat toidupoliitikat, arvestades nende mõju tarbijate toitumisele ning nende mõju rahvatervisele, keskkonnale ja ELi konkurentsivõimele. Toiduahela ja selle sidusrühmade kontseptuaalsele mudelile tuginedes töötab SUSFANS välja sobivad mõõdikud ja tuvastab säästva toidu- ja toitumisalase turvalisuse peamised tõukejõud, integreerib andmed ja modelleerimise ning arendab ettevaateid Euroopa säästva toidu- ja toitumisalase turvalisuse jaoks