Projektid

Projekt ALL-ORGANIC raames luuakse rahvusvahelise koostöö toel jätkusuutliku toidutootmise agroökoloogia eluslaborite (ALL) võrgustik, edendamaks mitmekesiseid ja vastupidavaid mahetoidusüsteeme.

Seitse partnerit – CREA (Itaalia), IUNG-PIB (Poola), ARAD (Rumeenia), EMU (Eesti), ENSA (Alžeeria), INRAA (Alžeeria), FIRAB (Itaalia) –  testivad hüpoteesi, et ühiselt kavandatud, kohapeal  välja töötatud ja kohandatud, ajaliselt ja geneetiliselt mitmekesiste maheviljelussüsteemide rakendamine toetab tõhusalt elurikkust. Strateegiat on oluline, et vähendada kahjurite ja haiguste mõju ja tõsta tootja sõltumatust välistest sisenditest, vähendada jäätmeid ja toitainete kadusid ning leevendada kliimamuutuste mõju.

Rahastaja: ERA-Net CORE Organic Cofund, Maaeluministeerium
Kestvus: November 2021 – November 2024
Partnerid: CREA, ARAD, ENSA, INRAA, EULS, FIRAB, IUNG-PIB
Koordinaator: Stefano Canali, e-mail: stefano.canali@crea.gov.it
Projekti koduleht: ALL-Organic
Eesti keelne koduleht: https://mahekeskus.emu.ee/all-organic/
Eesti Maaülikooli poolne projektijuht: Liina Talgre, e-mail: liina.talgre@emu.ee


Logo: PPILLOW

ELi rahastatud projekt PPILOW (september 2019 – august 2024) eesmärk on luua lahendusi mahepõllumajanduslikes ja välitingimustes kasvatatavate kodulindude ja sigade heaolu parandamiseks. Projekti on kaasatud kõik tootmisahelas osalejad – põllumajandustootjatest tarbijate ja teadlaste ning poliitikakujundajateni. Projekti raames kavandatakse hindamisvahendeid, uudseid aretus- ja pidamisstrateegiaid ning võtteid loomade heaolu parandamiseks. Et projekti tulemused leiaksid kiiresti tee praktikasse, plaanitakse tulemusi levitada koolituste, videote ja kohalike partnerite kaudu.

BRESOVi (mai 2018 – aprill 2023) eesmärk on lahendada kasvava maailma elanikkonna ja muutuvate kliimatingimuste toitumisalaseid probleeme, suurendades erinevate köögiviljakultuuride tootlikkust mahepõllumajandusliku ja jätkusuutliku põllumajanduse infrastruktuuris. BRESOV töötab brokkoli, kohviubade ja tomatiga, kuna neil köögiviljakultuuridel on oluline roll meie ülemaailmse toidu- ja toitumisjulgeoleku eesmärgi saavutamisel ning nad võivad orgaanilistes tingimustes aidata kaasa süsiniku salvestamisele ja lämmastiku sisseviimisele, parandades orgaanilise mulla kvaliteeti.

Logo: BRESOV


Logo: ecobreed

ECOBREED (mai 2018 – aprill 2023) parandab mahepõllumajanduslikuks ja vähese sisendiga tootmiseks sobivate seemnete ja sortide kättesaadavust. Tegevused keskenduvad neljale põllukultuuriliigile, mis on valitud mahepõllumajandusliku sektori konkurentsivõime suurendamise võimaliku panuse tõttu, st pehme nisu, kartul, sojauba ja tatar. Projektiga töötatakse välja a) mahepõllumajandusliku aretuse meetodid, strateegiad ja infrastruktuurid, b) parema stressikindluse, ressursikasutuse tõhususe ja kvaliteediga sordid ning c) kvaliteetsete maheseemnete tootmise täiustatud meetodid.
Eesmärgid on:
 • suurendada seemnete ja sortide kättesaadavust mahepõllumajanduses ja vähese sisendiga sektoris;
 • teha kindlaks orgaanilise ja vähese sisendiga tootmiskeskkonnas sobivad omadused ja omaduste kombinatsioonid, sealhulgas toitainete kõrge kasutegur ja umbrohu konkurentsivõime / allelopaatia;
 • suurendada aretustegevust mahepõllumajandusliku ja vähese sisendiga taimekasvatuse jaoks.

Projekti Organic-PLUS (mai 2018 – oktoober 2022) üldine eesmärk on pakkuda kvaliteetset, interdistsiplinaarset ja teaduslikult põhjendatud otsustetoetust, et aidata kõigil orgaanilise sektori osalistel, sealhulgas riikliku ja piirkondliku tasandi poliitikakujundajatel, jõuda ELi orgaanilise eduloo järgmisele tasandile. Seda tehes võivad mahepõllundussüsteemid olla rohkem kooskõlas mahepõhimõtetega, kuid samaväärselt ELi biomajanduse tegevuskavaga. Organic-PLUSi eesmärgid on:

 • tuvastada ja väärtustada praegu Euroopa põllumajanduses kasutatavaid vaidlusaluseid sisendeid;
 • pakkuda konkreetseid tehnilisi lahendusi nende kasutamise minimeerimiseks või järkjärguliseks lõpetamiseks;
 • anda järkjärgulise stsenaariumi keskkonna-, sotsiaal- ja majandushinnanguid;
 • levitada ja vahendajate teadmised, ideed ja tulemused mõju maksimeerimiseks.

Logo: Organic-PLUS


Logo: RELACS

„Mahepõllumajandussüsteemide vaidlusaluste sisendite asendamine” (RELACS) soodustab kulutõhusate ja keskkonnasäästlike vahendite ja tehnoloogiate väljatöötamist ja hõlbustamist, et järk-järgult kaotada mahepõllumajandussüsteemides vaieldavaks peetavate sisendite sõltuvus ja kasutamine. Süsteemse lähenemisviisina säästvale põllumajandusele on mahepõllumajanduse eesmärk tõhusalt juhtida ökoloogilisi protsesse, vähendades samas sõltuvust põllumajandusettevõtte välistest sisenditest. Projekt RELACS (mai 20218 – aprill 2022) töötati välja, kaasates teadusuuringute, põllumajanduse, nõustamisteenuste ja tööstuse osalejaid algusest peale, rakendades seega tõeliselt mitme osalejaga lähenemisviisi.

Horisont 2020 mitme osalejaga projekt LIVESEED (juuni 2017 – mai 2021) keskendub maheviljelustingimustele kohandatud kultivaride kättesaadavuse suurendamisele. Rohkem infot leiab SIIT
Maheseemne kättesaadavuse ja valiku suurendamiseks LIVESEED

 • ühtlustab seadusandlike nõuete rakendamist ja töötab välja tööriista seemnetarnijatele,arendab sortide testimissüsteeme, maheseemne kvaliteedistrateegiaid;
 • töötab välja uued aretuskontseptsioonid ja selektsioonivahendid,
 • uurib taimede ja mikroobide koostoimeid,
 • algatab uued aretusvõrgustikud kaunviljade, teravilja, köögivilja, viljapuude ja söödakultuuride osas,
 • tuvastab mahepõllumajanduslike seemnete turu kitsaskohti,
 • töötab välja aretuse ja seemnetootmise äri- ja juhtimismudelid,
 • kaasab sidusrühmi rühmad teabe vahetamiseks ja praktiliseks väljaõppeks;
 • annab tebe sünteesil põhinevaid soovitusi.

Logo: Liveseed


Logo: OK-Net Ecofeed

Temaatilise võrgustiku OK-Net Ecofeed (jaanuar 2018 – detsember 2020) eesmärk on aidata mahepõllumajanduslikel sea- ja linnukasvatusettevõtjatel suurendada mahepõllumajandusliku ja kohaliku sööda kasutamist. Võrgustik avaldas 2019. aasta veebruaris kokkuvõtte „100% mahepõllumajandusliku ja kohaliku söödaga sigade ja kodulindude söötmine”.

Horisont 2020 rahastatud projekti CERERE (november 2016 kuni oktoober 2019) eesmärgiks oli luua alternatiivsete teraviljasüsteemidega tegelevate osapoolte temaatiline võrgustik. Võrgustiku eesmärgiks on edendada ja kiirendada uuendusi mahepõllumajandusliku/madala sisendiga teraviljatoidusüsteemides, et tõsta nende süsteemide majanduslikku, sotsiaalset ja keskkondlikku jätkusuutlikkust, tihendada praktikute ja teadlaste vahelisi sidemeid, suurendada agro-ökosüsteemide vastupidavust ning muuta kogu sektor konkurentsivõimelisemaks ja ühiskonna poolt paremini tunnustatuks.
Loe eestikeelset artiklit SIIT

Logo: CERERE


Logo: Organic Knowledge Network Arable

Temaatilise võrgustiku “OK-Net Arable” (märts 2015- veebruar 2018) eesmärk oli põllumajandustootjate, nõustajate ning teadlaste vahelise teadmiste vahetuse parandamise kaudu suurendada mahe põllukultuuride tootlikkust ja kvaliteeti. Selle saavutamiseks koguti ja analüüsiti mahetaimekasvatust puudutavat materjali, loodi üleeuroopaline tootjate võrgustik teadmiste ja kogemuste jagamiseks ning loodi veebiplatvorm kogutud info kättesaadavuse parandamiseks.

Organic Eprints on alates 2002 aastast rahvusvaheline avalik arhiiv materjalidele, mis on seotud mahepõllumajandusliku toidu ja põllumajanduse uurimisega. Arhiiv sisaldab elektroonilisi terviktekste koos bibliograafilise teabe, kokkuvõtete ja muude metaandmetega. Samuti pakub see mahepõllumajanduse uurimistöö raames teavet organisatsioonide, projektide ja rajatiste kohta.

Logo: Organics Eprints