Projektid

H2020 metsanduse projekt HOMED (oktoober 2018 – september 2022) tegeleb ELi metsi ohustavate kahjurite ja patogeenidega, tegeledes teaduspõhiste, uuenduslike praktiliste meetodite ja vahendite hindamisega. Projekti tulemusel paranevad riskide hindamise ja juhtimise strateegiad. Vaadeldakse invasiooni järjestikuseid etappe (transport, sissetoomine, kohanemine, levik) ja töötades välja iga faasi leevendusmeetodid. Kuna järgmist invasiivset või tärkavat kahjurit või patogeeni on võimatu ette näha, on lähenemisviis üldine.

Logo: HOMED


Logo: sincere

SINCERE (veebruar 2018 – jaanuar 2022) töötab välja uudse poliitika ja uued ärimudelid, ühendades praktika, teaduse ja poliitika teadmised ja ekspertteadmised kogu Euroopas ja mujal.
SINCERE projekti kaudu väljatöötatud uuendused on oma olemuselt tahtlikult erinevad, kuid nende tervikuna on eesmärk uurida uusi võimalusi metsaökosüsteemi teenuste parandamiseks nii metsaomanikele kasulikel kui ka laiematel ühiskondlikel vajadustel.
Projekti uuringud aitavad kaasa ka Euroopa kooskõlastatud poliitikaraamistiku väljatöötamisele, et maksimeerida metsaökosüsteemi teenuste ja nende jätkusuutliku pakkumise väärtust ühiskonnale.

InnoForESt (november 2017 – detsember 2020) toetab elujõuliste uuenduste juhtimist ja mitme osalejaga võrgustikku, tuginedes pioneeripoliitilistele vahenditele ja ärimudelitele, luues uusi liite ning kaasates metsa ja metsaga seotud poliitika, halduse ja ettevõtluse peamisi sidusrühmi.
Projekt põhineb kuuel esinduslikul juhtumiuuringul. Need keskenduvad edukate poliitika- ja ettevõtlusalgatustele kui uuenduste teerajajatele ning esindavad mitmeid Euroopa metsade biogeograafilisi piirkondi. Neid juhtumeid kasutatakse sarnaste uuenduste väljatöötamiseks, tuginedes olemasolevatele uuendustele ja neid samal ajal suurendades. See toob kaasa metsaökosüsteemiteenuste koordineerituma, tõhusama ja jätkusuutlikuma juhtimise ja rahastamise Euroopas.

Logo: InnoForESt


Logo: incredible

Temaatilise võrgustiku INCREDIBLE (november 2017 – oktoober 2020) eesmärk on näidata, kuidas mittepuidulised metsatooted võivad mängida olulist rolli säästva metsamajanduse ja maaelu arengu toetamisel. Korraldatakse avatud innovatsioonikonkurssi, et leida ideid Vahemere mittepuiduliste metsasaaduste keskkonnaalase, majandusliku või sotsiaalse väärtuse suurendamiseks.

Projekt ALTERFOR (aprill 2016 – september 2020) uurib praegu kasutusel olevaid alternatiivseid metsamajandamise mudeleid (FMM) ja nende optimeerimise potentsiaali erinevates Euroopa riikides kasutamiseks. Töö viiakse läbi kümnes hoolikalt kavandatud juhtumiuuringus, mis esindavad erinevaid metsamajandamise tavasid ja Euroopas valitsevaid sotsiaal-ökoloogilisi tingimusi. Juhtumiuuringute piirkonnad asuvad Saksamaal, Itaalias, Iirimaal, Leedus, Hollandis, Portugalis, Slovakkias, Rootsis ja Türgis. Teadlaste ja metsandusettevõtete konsortsium:
pakub põhjalikke teadmisi alternatiivsete FMM-ide kohta ja selle kohta, kuidas need võivad mõjutada ökosüsteemi teenuste pakkumist;
kaasab asjakohaseid osalejaid erinevatest valdkondadest (näiteks metsandus, looduskaitse, taastuvenergia ja veemajandus);
hõlbustab tõhusat teadmussiiret alternatiivsete FMMide kasutuselevõtmiseks.

Logo: Alterfor


Logo: Afinet

Projektiga „AFINET“ (jaanuar 2017- detsember 2019) püüti edendada agrometsanduse rakendamist Euroopas. Selleks edendati agrometsanduse teemalist teadmiste jagamist teadlaste ja praktikute vahel ning koostati materjale, sh loodi andmebaas teadustulemustest ning uuenduslike ideedega.