Projektid

SMARTCHAIN (september 2018 – august 2021) ​​stimuleerib nõudlusest tulenevat innovatsiooni lühikestes toiduahelates, et parandada konkurentsivõimet ja edendada maaelu arengut, kasutades mitmeosalist lähenemisviisi. Projektis kasutatakse interaktiivset innovatsioonimudelit, kus kõik projektis osalejad teevad koostööd, et kasutada teaduslikke ja praktilisi teadmisi parimal viisil praktiliste probleemide lahendamiseks valmis uudsete lahenduste kaasloomisel ja levitamisel.
Projekti käigus töötatakse välja jätkusuutlik virtuaalne innovatsiooniplatvorm, et soodustada koosloome- ja innovatsiooniprotsessides suhtlemist ja koostööd. Platvorm levitab teadmisi, uuenduslikke praktilisi lahendusi ja oskusteabe ülekandmist lühikeste toiduahelate jaoks, mida toetavad uudsed interaktiivsed tööriistad, mis hõlbustavad platvormi kasutaja interaktsiooni ja konsortsiumi koostööd.

Strength2Food (aprill 2016 – mai 2021) tuvastab ja rakendab suurendamise strateegiaid: uute kvaliteetsete toiduainete olemasolevate ja uute turgude loomine ning „kvaliteedimajanduse” edendamine.
Hiljuti Euroopa Liidus on nii ELi kvaliteedipoliitika kui ka avaliku sektori toiduhanked olnud hiljutiste reformide tunnistajaks. Need muudatused keskenduvad kvaliteetsete logode (kvaliteetsete põllumajandustoodete ja toiduainete nimetused) kaitsvate skeemide täiustamisele ja edendamisele ning võtavad avaliku sektori lepingute sõlmimisel arvesse keskkonna-, sotsiaalseid ja innovatsioonipõhiseid kriteeriume.


Temaatiline võrgustik ENABLING (detsember 2017 – november 2020) käsitleb uusi lähenemisviise kohalikes biopõhistes innovatsioonivõrgustikes. Temaatilise võrgustiku eesmärk on arendada biopõhise tööstuse potentsiaali, edendades biopõhiste toodete tootmiseks tõhusate tarneahelate loomist. Selleks pakutakse vahendeid ja metoodikaid, mis soodustavad koostööd ja teadmiste vahetamist sektoris.

Temaatilise võrgustiku INCREDIBLE (november 2017 – oktoober 2020) eesmärk on näidata, kuidas mittepuidulised metsatooted võivad mängida olulist rolli säästva metsamajanduse ja maaelu arengu toetamisel. Korraldatakse avatud innovatsioonikonkurssi, et leida ideid Vahemere mittepuiduliste metsasaaduste keskkonnaalase, majandusliku või sotsiaalse väärtuse suurendamiseks


Varem on välja töötatud mitmeid meetmeid, et võidelda mükotoksiinide mõjude ja riskidega väärtusahelate üksikutel etappidel, kuid tavaliste põllumajandustootjate ja VKEde tõhusate metoodikate rakendamisel on endiselt raskusi. Selle probleemi lahendamiseks integreerib MycoKey (aprill 2016 – oktoober 2020) uuenduslikud võtmetegevused kasutajasõbralikku ja odavasse IKT-lahendusse, mis suudab mitmetele sidusrühmadele pakkuda reaalajas teavet ja soovitusi mükotoksiinide haldamiseks. Tehtavad uuringud aitavad leida uusi meetodeid, et vältida saastumist põllul töötlemise ja ladustamise ajal. Töötatakse välja uusi jätkusuutlikke tehnoloogiaid (st droone), mis jälgivad toksilisi seeni, analüüsivad ja ennetavad mükotoksiinidega saastumist ja riske ning lõpuks rakendavad parandusvahendeid.

SKIN – eesti keeles lühikese tarneahela teadmiste ja innovatsiooni võrgustik (november 2016 – november 2019). Projektil on ametlikult 22 partnerit 15st riigist. Projekti koordinaator on Itaalias asuv Foggia Ülikool.
SKIN on väga ambitsioonikas algatus, mille eesmärgiks on süstematiseerida lühikese tarneahela valdkonna teadmisi läbi heade praktikate kogumise ja levitamise. Projekt aitab sidusrühmi kaasata ja edendada innovatsiooni vajaduspõhiste teadusuuringute ja erinevate töögrupi kohtumiste kaudu. SKINi pikaajalisem eesmärk on koostöövõrgustiku loomine lühikese tarneahela kõigi etappide liikmete vahel.
Loe projektist rohkem SIIN


REFRESH (juuli 2015 – juuni 2019) keskendus välditavate jäätmete vähendamisele ja toiduressursside paremale väärindamisele. Toiduga toidujäätmete tekitajate paremaks mõistmiseks tehtud uuringute toel toetas projekt tööstuse ja üksikute tarbijate paremat otsuste langetamist. Projektis kasutati uuenduslikku ja süsteemset lähenemist toidujäätmete ohjeldamiseks tervikliku tegevusraamistiku kaudu. REFRESH tugines olemasolevatele algatustele ja läks kaugemale toidujäätmetega seotud sotsiaalsete, tehnoloogiliste ja organisatsiooniliste teadmiste ja tavade väljatöötamiseks, hindamiseks ja leviku tagamiseks. Seda toetati seadusandjate ja poliitikakujundajate suunistega, mis aitaksid toetada tõhusat valitsemist toidujäätmete vastu võitlemisel.

AGRIFORVALOR (märts 2016 – august 2018) eesmärk on lõpetada uurimis- ja innovatsioonilõhe, ühendades põllumajanduse ja metsanduse valdkonna praktikud teadusuuringute ja akadeemiliste ringkondade ning teiste mitme osalejaga innovatsioonipartnerlusvõrgustike osalejatega, et väärtustada ja ära kasutada kõrvalvoolu biomassi ressursid põllumajanduses ja metsanduses.