Projektid

Põllukultuurid võivad kasvada vertikaalselt, virnastatud vertikaalselt kaldpindade kihtidesse. Vertikaalne põllumajandus võib suurendada puu- ja köögivilja tootmist ning põllumajandustegevust. Sellega seoses muudab ELi rahastatav FarMindi (jaanuar 2021 – jaanuar 2023) projekt siseruumides asuvad vertikaalsed talud kasumlikuks, vähendades valgustuse energiaarveid kuni 75%. Täpsemalt töötab see välja nutikaid tulesid, mis suudavad reguleerida kiirgavat valgust, et see vastaks täpselt selle all oleva taime vajadustele. See uus LED Grow Light System põhineb tehisintellektil ja vastab taime tegelikele fotosünteesivajadustele. Eeldatakse, et see uus mudel muudab siseruumides vertikaalse põllumajanduse kasumlikuks ja muudab selle linnalahenduseks säästvalt toodetud põllukultuuride jaoks.


Projekti i2connect (november 2019 kuni oktoober 2024) projektimeeskond töötab nõustajate ja nende organisatsioonidega, et kaasata ja toetada põllumajandustootjaid ja metsaomanikke interaktiivsetes innovatsiooniprotsessides. Innovatsioon on oluline tegur, mis võimaldab pidevalt kohaneda erinevate ja mõnikord vastuoluliste väljakutsetega ning kasutada ära uusi võimalusi. Projektiga püütakse luua Euroopa põllumajanduse ja metsanduse innovatsiooniprotsesse vahendavate nõustajate tugivõrgustiku.

  • inventuur, kus analüüsitakse kogu Euroopa parimaid tavasid innovatsiooniprotsesseide juhtimisel;
  • Euroopa riikide AKIS süsteemide ülevaated, sh EESTI
  • koolitatakse koolitajaid nõustajate ettevalmistamiseks. Tähelepanu pööratakse viisidele, kuidas nõustamisteenuste juhid, teadustöötajad, poliitikakujundajad ja teised saavad luua tingimusi, mis soodustavad interaktiivseid innovatsiooniprotsesse.
  • luuakse elektrooniline platvorm, mis võimaldab konsulentide vastastikust juhendamist ja kogemuste jagamist.

Projekti SmartAgriHubs (november 2018 kuni oktoober 2022) eesmärk on innovatsiooni ökosüsteemi edendamise kaudu aidata kaasa Euroopa põllumajandus- ja toidusektori digitaliseerimisele. Osana projektist on loodud Innovatsiooniportaal (ingl Innovation Portal), mis koondab huvirühmade esindajaid, asutusi – sh digiinnovatsiooni keskuseid ja kompetentsikeskuseid – infot koolituste kohta ning materjale.
Loe eestikeelset artiklit SIIT


RustWatch (mai 2018 – aprill 2022) loob varajase hoiatamise süsteemi, et parandada valmisolekut ja vastupidavust tekkivatele roostehaigustele nisul, mis on Euroopa suurim põllumajanduskultuur. See on hädavajalik, sest 2016. aastal kogesid Euroopas enam kui 50 aastat kõige tõsisemad nisutüve rooste epideemiad ning olemasolev nisu kollaserooste populatsioon on asendunud mitte-Euroopa päritolu invasiivsete rassidega. RustWatch pakub lisaks uutele diagnostikavahenditele nüüdisaegseid uuringuid, võimaldades kiiresti ja täpselt tuvastada uusi invasiivseid rasse ning uurida virulentsust, agressiivsust ja kohanemist soojemate temperatuuridega. Juhtumiuuringud aitavad koostöös paljude sidusrühmadega süsteemide väljatöötamisel ja valideerimisel, kaasavad põllumajandusnõustajad haiguste jälgimisse ja proovide võtmisesse hilisemaks diagnoosimiseks ning koguvad teavet süsteemi kasutuselevõtu võimalike takistuste kohta.


Projekti LIAISON (juuni 2018 kuni november 2021) eesmärk on aidata ära kasutada innovatsioonipartnerluse potentsiaali põllumajanduses, metsanduses ja maapiirkondades. Projekt aitab paremini mõista, mis teeb eduka partnerluse innovatsiooniks. Miks on mõnel partnerlusel võime ise organiseeruda, uusi ideid jäädvustada, neid hooldada ja midagi uut luua? Kuidas muudetakse uue lahenduse millekski, millel on praktiline rakendus? LIAISONi põhieesmärk on leida viisid, kuidas julgustada rohkem edukaid innovatsioonipartnerlusi!


LIVERURi (mai 2018 – oktoober 2021) eesmärk on laiendada maapiirkondades äärmiselt uuenduslikku ärimudelit Living Labs. Maaelu Living Labi strateegilise arengu aluseks on jätkusuutliku partnerluse loomine; kasutajad, poliitikakujundajad, ettevõtted, teadlased sõlmivad lepinguid, mille alusel nad võivad teha pikemaajalist koostööd. Projekt LIVERUR tuvastab Living Labsi uuenduslike ärimudelitena, mida praegu maapiirkondades arendatakse, ning teeb sotsiaalmajandusliku analüüsi, et teha kindlaks, kirjeldada ja võrrelda erinevusi uue Living Labi lähenemisviisi ja ettevõtlikumate traditsiooniliste lähenemisviiside vahel (masstootmine, hindade arendamine), kulustruktuuride optimeerimine koos ettevõtetega, ratsionaliseerimine.


SWINOSTICS (november 2017 – oktoober 2021) arendab välja uue diagnostikaseadme, mis põhineb arenenud ja tõestatud, bioloogiliselt tundlikel ja fotoonilistel tehnoloogiatel, et võidelda uute ning endeemiliste viiruste vastu, mis põhjustavad epideemiaid sigade kasvandustes Euroopas. Diagnostikaseade võimaldab otsest ohuhindamist põllumajandusettevõtte tasandil koos kaubanduslike ja institutsionaalsete laborite analüütilise kvaliteediga. Seade on kaasaskantav ja annab tulemusi vähem kui 15 minutiga 4-5 proovi jaoks korraga, muutes selle väga sobivaks välitingimustes kasutamiseks.


Toidu- ja toitumisjulgeolek (FNS) jääb Aafrika jaoks väljakutseks, hoolimata varasematest jõupingutustest põllumajanduse alal tehtud teadusuuringute ja laiendamise vallas, mis on tingitud tehnoloogiate ja teadmiste ebatõhusast rakendamisest ja vahetamisest lõpptarbijatega. InnovAfrica (juuni 2017- mai 2021) põhieesmärk on parandada FNS-i, integreerides säästva põllumajanduse intensiivistamise (SAI) süsteemid, uuenduslikud institutsionaalsed lähenemisviisid (IIA) uudsete laiendus- ja nõustamisteenustega (EAS) ning suurendades väiketalunike kohanemisvõimet Sahara-taguses Aafrikas (SSA). InnovAfrica testib, integreerib ja levitab väiketalunikele sobivaid SAI süsteeme, institutsionaalseid lähenemisviise (nt MAP-id, seemnete kohaletoimetamise süsteemid) ja EAS-e (nt dünaamilised teadmusplatvormid, mida toetavad nutitelefonid, külateadmiskeskused).


Projektis PLAID (jaanuar 2017 – juuni 2019) julgustati taludes esitluste tegemise kaudu põllumajandustootjaid ja ettevõtete töötajaid omaks võtma uuendusi, mis aitavad saavutada põllumajanduse jätkusuutlikkuse. Projektis tehti ülevaade headest näidetest ja lahendustest, kuidas uuendusi ettevõttes rakendati. Lisaks arendas PLAID koos põllumajandustootjatega virtuaalseid vahendeid esitluste tegemiseks.


Kuna EL-s innovatsiooni vahendamise ja toetamisega tegelevate asutuste roll on kohati ebaselge, algatati projekt „AgriSpin“ (märts 2015- august 2017), mille eesmärk oli parandada innovatsiooni tugisüsteeme ja innovatsiooni vahendamise tavasid Euroopa põllumajanduses ning toetada Euroopa innovatsioonipartnerluse algatust. Projekt pakkus juhiseid kohtumiste pidamiseks, teiste projektide ja temaatiliste võrgustikega kohtumistel osalemiseks ning juhiseid, kuidas avaldada mõju enda organisatsioonis ja mujal.


SOLINSA (veebruar 2011 – jaanuar 2014) projekti üldeesmärk on välja selgitada tõhusad ja mõjusad lähenemisviisid eduka LINSA (õppe- ja innovatsioonivõrgud säästva põllumajanduse jaoks) toetamiseks kui säästva põllumajanduse ja maaelu arengu põllumajanduse innovatsioonisüsteemidele ülemineku tõukejõud.
Selle eesmärgi saavutamiseks:
• Uuritakse LINSA-sid (jätkusuutliku põllumajanduse õppe- ja innovatsioonivõrke) empiiriliselt kui alt ülespoole suunatud ülemineku tõukejõude
• Parandage keerukate õppeprotsesside tõkete mõistmist ja töötage välja soovitused nende vältimiseks / kõrvaldamiseks
• Luuakse avatud õppimisruumid osalejatele väljaspool projekti, jagades ja levitades projekti tulemusi
• Tehakse kindlaks institutsionaalsed tegurid, mis võimaldavad või piiravad olemasolevat AKS-i tõhusa LINSA toetamisel teadmiste ja innovatsioonipoliitika muutmise kontekstis
• Töötatakse välja jätkusuutliku põllumajanduse ja maaelu arengu innovatsiooni kontseptuaalne raamistik