Projektid

Logo: FAIRshare

Projekt FAIRShare (november 2018 – oktoober 2023) kaasab, võimaldab ja suurendab sõltumatut põllumajanduslike nõustajate kogukonda, koondades teavet nõustamise digitaalsete tööriistade kohta. Praegune elektrooniliste andmete genereerimise, analüütika ja kommunikatsiooni-tehnoloogiate ajastu võimaldab põllumajanduslikes ettevõtetes täpsemat, kiiremat ja paremat otsustamist.

  • materjalide kogumine rahvusvaheliselt kasutatavate digitaalsete tööriistade ja teenuste kohta. Vaata ( Digital Advisory Tools – DATs) loendit SIIN
  • nõustajate võrgustiku kohtumised digitaalsete tööriistade kohta teabe vahetamiseks, ühiseks kujundamseks ja rakendamiseks

NEXTFOOD (mai 2018 – aprill 2022) juhib otsustavat üleminekut säästvamale ja konkurentsivõimelisemale põllumajandus- ja metsandussüsteemi arendamisele, kavandades ja rakendades haridus- ja koolitussüsteeme, et valmistada ette uusi või juba praktiseerivaid spetsialiste, kes suudaksid meie kiiresti muutuvas ühiskonnas rohelist muutust edasi lükata. NEXTFOOD vaidlustab lineaarse vaate teadmussiirdest kui ülalt-alla protsessist uurimiselt nõuandmisele ja praktikale ning toetab üleminekut õppijakesksemale, osalusrikkamale, tegevuspõhisemale ja tegevusele suunatud haridusele ja õppimisele põllumajandus- ja metsandussüsteemides.

Logo: NextFOOD


Logo: EUREKA

Projekti EUREKA (2020-2021) eesmärk on tugevdada ja parandada põllumajanduse ja maapiirkondadega seotud teadmussiiret ja innovatsiooni nii üle-euroopalisel kui riiklikul ja piirkondlikul tasandil. EUREKA arendab platvormi “FarmBook” – ühtset avatud lähtekoodiga e-platvormi programmi “Horisont 2020” mitme osapoolega projektide raames loodud materjalide kogumiseks ja jagamiseks.
Loe eesti keeles SIIT


Projekti NEFERTITI (jaanuar 2018 kuni detsember 2021) üldeesmärk on luua kogu ELi hõlmav esitlus- ja katsepõllumajandusettevõtete võrgustik, mille eesmärk on edendada teadmiste vahetust, osalejate vahelist inspiratsiooni ja tõhusat innovatsiooni põllumajandussektoris, tutvustades tehnikaid. Esitlustegevused keskenduvad innovatsiooni näitamisele ja mõistmisele töötavas põllumajandusettevõttes või kohalikus võtmes. On palju erinevaid demoüritusi ning nendel toimuvatel teabevahetustel võib olla mitu vormi, näiteks teadmiste levitamine, nõustamine ja lahenduste pakkumine, vahendite kooskujundamine ja teadusuuringute läbiviimine.

Logo: Nefertiti


Logo: AgriLink

Projekti AgriLink (juuni 2017 kuni mai 2021) eesmärgiks on stimuleerida üleminekut jätkusuutlikumale põllumajandusele, parandades arusaamist konsulentide rollist teadmistevoogude tugevdamisel, õppimise tõhustamisel ja innovatsiooni suurendamisel paljude Euroopas eksisteerivate erinevate põllumajandusettevõtete liikide osas. Projekti käigus analüüsitakse nõustamisteenuste rolli põllumajandustootjate otsustusprotsessi eri etappidel. Hinnatakse nõustamise rolli põllumajandustootjate otsuse kolmes erinevas etapis: 1) muutuste „käivitamises”, 2) innovatsioonivõimaluste kaalumise ajal ja 3) uute uuenduste rakendamise ajal.

EURAKNOS (jaanuar 2019 – dets 2020) on Horizon2020 programmi temaatiline võrgustik, mis alustas oma tegemisi 2019. aasta alguses ning mille eesmärgiks on luua võrgustik, mis tugevdab ELi põllumajandusteadmiste baasi, kogudes olemasolevaid teadmisi ja parimaid tavasid ülejäänud 29st olemasolevast temaatilisest võrgustikust.
Loe eestikeelset artiklit SIIT

Logo: EURAKNOS


Logo: BOND

Põllumajandustootjatel ja maakorraldajatel on Euroopa põllumajandussektori keskkonnaalases ja majanduslikus jätkusuutlikkuses võtmeroll. See, kuidas nad organiseeruvad ja võrgustuvad, ning võime ühendada individuaalset ja kollektiivset tööd, mis mõlemad vastastikku tugevdavad, mõjutavad kriitiliselt Euroopa toiduainete ja maastike tulevikku.
BOND (november 2017 – oktoober 2020) projekti eesmärk oli jõuda kõrgema taseme organiseerituse ja võrgustike loomiseni ning arendada pikas perspektiivis tervislikumat, produktiivsemat ja harmoonilisemat põllumajandussektorit Euroopas.

Projekti AgriDemo-F2F (jaanuar 2017- juuni 2019) eesmärk oli edendada vastastikust õppimist põllumajandusettevõtjate kogukonnas. Vastastikkust õppimist soodustava keskkonnana kasutatakse esitlustegevusi ettevõtetes ning nende tõhustamiseks kaasati projekti eri kogemuste ja taustaga osalejaid.

Logo: AGRIDEMO


Logo: smartAKIS

Smart-AKIS (märts 2016 – kuni august 2018) oli võrgustik, mis edendas arukate põllumajandustehnoloogiate rakendamist Euroopa põllumajandustootjate kogukonnas. Samuti tegeleti teaduse ja praktika vahelise lõhe ületamisega, aidates kindlaks teha, milliseid lahendusi tootjad vajavad.