Projektid

Logo: Sea2Land

SEA2LAND (jaanuar 2021 – detsember 2024) projekti eesmärgiks on pakkuda lahendusi, mis kasutavad ära orgaanilisi jäätmeid ja tänu selle vähendatakse toidu tootmise, kliimamuutuste ja jäätmete ringlussevõtuga seotud probleeme. Eesmärkide saavutamiseks täiustatakse toitainete ringlussevõtu tehnoloogiaid, et toota kalade ja vesiviljelisuse kõrvalsaadustest biopõhiseid väetisi.
Projekti käigus luuakse Euroopasse pilootprojektid, mis võtavad arvesse piirkondlikke olusid ja ringmajanduslikke võimalusi. SEA2LAND´i käigus optimeeritakse ka teisi tehnoloogiaid (täiustatud kompostimine, biokuivatamine, külmkuivatamine ja ekstraheerimine, vetikate tootmine, pürolüüs, membraanitehnoloogia, kitiini ekstraheerimine, termomehaaniline fraktsioneerimine, ensümaatiline hüdrolüüs), mis toodavad eriahendusena valmistatud biopõhiseid väetisi nii kohalike põllukultuuride jaoks kui ka eksportimiseks.

Projektis WaterDrive (jaanuar 2019 – detsember 2021) toetatakse parimate tavade rakendamist valgala ametnike töös, uutes tehnoloogiates ja otsuste tegemisel, veemajanduse ruumilisel planeerimisel, üleujutuste ja põua ohjamisel ning poliitika ja hüvitissüsteemide kohandamisel. Projekt ei keskendu konkreetsele meetmele või tegevusele, vaid pakub sihtrühmadele vahendeid ja teadmisi veevarude ja ökosüsteemide pikaajaliseks haldamiseks.
Veemajanduse korraldus Läänemereäärsetes maapiirkondades, on Euroopa Liidu toetusel ellu kutsutud projekt (Interreg), mis toetab riikidevahelist koostööd Poola, Leedu, Läti, Eesti, Soome, Rootsi, Taani ja Saksamaa vahel. Eesti partneriks on Stockholm Environment Institute Tallinn Centre.

Logo: WaterDrive


Logo: FAirWAY

Projekti FAIRWAY (juuni 2017 – november 2021) üldeesmärk on vaadata läbi praegused lähenemisviisid ja meetmed joogiveevarude kaitsmiseks põllumajanduses esinevate pestitsiidide ja nitraatide põhjustatud reostuse eest ning määratleda ja arendada edasi innovaatilisi meetmeid ja juhtimisviise tõhusama joogiveekaitse tagamiseks kohalike, piirkondlike ja riiklike osalejatega.

Projekt SUWANU EUROPE (jaanuar 2019 kuni juuni 2021) keskendub vee taaskasutusprojektidele Euroopas – puhastatud reovee taaskasutus põllumajanduses. Puhastatud reoveel on suur potentsiaal täiendada neid tavapäraseid veevarusid, mida kasutatakse niisutamisel põllumajanduses. Projekti eesmärk on soodustada teadmiste ja kogemuste levitamist põllumajanduses tegutsevate vee taaskasutamise spetsialistide ja praktikute vahel. Projekt jätkab varasema projekti (SuWaNu: Säästev veetöötlus ja Toitainete taaskasutusvõimalused), tegemisi, aga ka uute regionaalsete töörühmadega.

Logo: SUWANU EUROPE


Logo: WaterProtect

WATERPROTECTi (juuni 2017 – september 2020) üldeesmärk on aidata kaasa joogiveevarude kaitsmise juhtimistavade ja leevendusmeetmete tõhusale kasutuselevõtule ja realiseerimisele. Seetõttu loob WATERPROTECT integreeriva mitme osalejaga osalusraamistiku, mis sisaldab uuenduslikke vahendeid, mis võimaldavad osalejatel veeallikate kaitseks korraldatavaid tavasid ja meetmeid jälgida, rahastada ja tõhusalt rakendada. WATERPROTECT töötab välja uuenduslikud veemajandusmudelid, mis uurivad alternatiivseid võimalusi alates veepuhastuse kulutustele keskendumisest kuni veekvaliteeti tagavate põllumajandussüsteemide tasustamiseni. Veevaldkonna juhtimisstruktuurid tuginevad kulutõhususe analüüsile, mis on seotud leevendamise ja ühiskonna tasuvusanalüüsiga, ning neid toetavad ruumiliselt selged GIS-analüüsid ja ennustavad mudelid, mis võtavad arvesse ajalisi ja ruumilisi mõõtkavasid. Tulemuseks on paremad osalusmeetodid ja avaliku korra vahendid joogiveevarude kaitsmiseks.

Temaatiline võrgustik FERTINNOWA (jaanuar 2016 – detsember 2018) tegeleb innovaatilise veekasutusega taimede väetamisel, lisades väetisi kastmisveele. Projekti eesmärk on parandada veekvaliteeti ja veekasutuse tõhusust ning vähendada keskkonnamõju.

Logo: Fertinnowa


Logo: FATIMA

FATIMA (märts 2015 – veebruar 2018) tegeleb põllumajandusressursside tõhusa jälgimise ja haldamisega, et saavutada säästva keskkonna optimaalne saagikus ja kvaliteet. See hõlmab toidutootmise seisukohast olulise skaala mõlemat otsa, nimelt täppisviljelust ja jätkusuutliku põllumajanduse perspektiivi integreeritud põllumajanduse keskkonnajuhtimise kontekstis. Selle eesmärk on arendada uuenduslikke ja uusi põllumajandusettevõtete suutlikkust, mis aitavad intensiivsel põllumajandussektoril optimeerida nende väliste sisendite (toitainete, vee) majandamist ja kasutamist, visiooni abil säästva taimekasvatuse ühendamine õiglase majandusliku konkurentsivõimega.