Eesti konsulentide kutse-eetika on konsulentide kutsetandardi lahutamatu osa

Kutse-eetika eesmärgiks on eetilise nõuande tagamine konsulentide poolt.

Eetilisus väljendub eelkõige aususes, kompetentsuses, sõltumatuses, objektiivsuses, lugupidamises, diskreetsuses, tasakaalukuses, kohusetundes ning nende väärtuste väljendamises kõige ümbritseva suhtes.

KONSULENDI KUTSE-EETIKA PÕHIMÕTTED:

 1. Konsulent käitub oma klientide ja kolleegidega alati ausalt, õiglaselt ja austusega, säilitab oma töös rahu, väljapeetuse ja väärikuse;
 2. Konsulent teeb selgeks enda rolli meeskonnas ja nõuandesüsteemis, oma tööülesanded ja nende täitmiseks vajalikud kompetentsid arvestades kliendi või meeskonna eesmärke;
 3. Konsulendi töö tulemuslikkus sõltub eeskätt konsulendi asjatundlikkusest ning koostöö ulatusest ja ladususest kliendiga. Koostöö tulemusi hinnatakse koos kliendiga, kusjuures lõpliku valiku teeb ja hinnangu annab klient;
 4. Konsulent rakendab tööalases tegevuses parimat hoolsust, teadmisi ja oskusi, võimaldamaks tõhusaimat tulemust. Nõuanne peab olema asjatundlik ja kooskõlas heade kommetega. Konsulent täiendab järjepidevalt nõuandetööks vajalikke teadmisi;
 5. Konsulent on tööalases tegevuses eelarvamusteta ja objektiivne, kaaludes asjaolusid igakülgselt, rakendades seadust, parimat praktikat ja oma kompetentsust;
 6. Konsulent suhtub oma oleku ja tegudega lugupidavalt teistesse konsulentidesse, klientidesse ning igaühte, kellega tööalases tegevuses kokku puutub, väldib tegevust, mis võib heita varju tööalasele tegevusele või konsulendi kutsele, peab kinni ühistest reeglitest ja kokkulepitud põhimõtetest;
 7. Konsulent ei edasta talle töö käigus teatavaks saanud tundlikku informatsiooni kliendi kohta ega kasuta seda endaga seotud osapoolte mistahes hüvede saavutamiseks või huvides;
 8. Konsulent suhtub kolleegidesse erapooletult, halvustavad väljendused (avalikkuse ees) kolleegide kutsetegevuse kohta on lubamatud;
 9. Konsulent ei kasuta isiklikes huvides tööalasest tegevusest tulenevaid suhteid;
 10. Konsulent on kohustatud klienti informeerima oma teistest tegevusaladest, sidemetest ja huvidest, näiteks seotus ettevõtluses või perekondlikes suhetes, mis võivad mõjutada kliendile antavat nõuannet või soovitusi;
 11. Konsulent peab kinni kliendile antud lubadustest töö sisu, vormi, tähtaegade ja tulemuste osas;
 12. Konsulent võtab vastutuse oma käitumise ja selle tagajärgede eest;
 13. Konsulent ei võta ette tööd, mida ta ei suuda kvaliteetselt teostada, vaid annab kliendile nõu, kelle poole võib antud küsimusega pöörduda. Vajadusel pöördub konsulent ise nõuandetöö käigus tekkinud küsimuse lahendamiseks erialaspetsialisti poole;
 14. Konsulent teeb koostööd teiste konsulentidega. Konsulendid tunnustavad üksteise püsiklientuuri;
 15. Kasutades teiste autorite poolt väljatöötatud materjale, juhindub konsulent autorikaitse põhimõtetest, ei kasuta ära teisele konsulendile mõeldud infot, ei kasuta kolleegi ebaõnnestumisi enese esiletoomiseks;
 16. Konsulent juhib kolleegi tähelepanu vääritule käitumisele ja kutse-eetikas põhimõtete rikkumisele.