Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

„Keskkonnakaitse ja loodushoiu täienduskoolitus“ 100h konsulentide 1. õppegrupp IV moodul

27. sept. 2017

Räpina Aianduskool annab teada, et koolituse „Keskkonnakaitse ja loodushoiu täienduskoolitus“ 100 h konsulentile (16.10.2016 – 01.05.2019) 1. õppegrupi  IV mooduli õppepäevad toimuvad alljärgnevatel aegadel:

IV moodul (18h, kaks õppepäeva)
 

I õppepäev: 27.september 2017, Tartu Kutsehariduse Keskuses Kopli 1, II korrus ruum A-213,  kell 9.00 – 16.00 väliõppekäiguga päeva lõpus. Palun riietuda vastavalt ilmale.
II õppepäev: 11. oktoober 2017 kell 9.00 – 19.00 väliõppepäev. Väljumine Vanemuise alumisest parklast kell 9.00. Palun riietuda vastavalt ilmale. (Vaata www.pikk.ee kalender).

 

27.september 2017       

9.00 – 9.30 Saabumine, registreerimine , tervituskohv
9.30 – 11.30  1.Põllumajandusplasti ja reoveesette käitlemine:
1.1. Tootjavastutuse põhimõtted
1.2. Probleemtooted
1.3. Pakendite käitlemine
1.4. Reoveesette käitlemine
1.5. Reoveesette kasutamine
11.30 – 11.45 kohvipaus
11.45 – 12.45    2. Loomsete jäätmete käitlemine (sõnnik, silo, jäätmed):
2.1. Loomsed kõrvalsaadused
2.2. Käitlusnõuded
2.3.Jäätmetest toote saamine biolagunevate jäätmete komposti näitel
12.45 – 13.00 lõuna
13.00 – 14.30  3. Ohtlike jäätmete käitlemine (väetised, taimekaitsevahendid, naftasaadused):
14.30 – 14.45 kohvipaus
14.45 – 16.15 Praktiline jäätmekäitlus. Õppekäik jäätmekäitlusettevõttesse Epler&Lorenz

Õppepäevad (27.09 ja 11.10) viib läbi PhD Mait Kriipsalu – Eest Maaülikooli professor
 

NB! Moodul loetakse arvestatuks kui osaletakse mõlemal õppepäeval.

 

Sihtgrupp:
1. Koolitusel võib osaleda isik, kes vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest:

  •  isik, kellele on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi kutse ja tal on kehtiv kutsetunnistus;
  • isik, kellele kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud (osaleja andmetega koos tuleb esitada kehtinud kutsetunnistuse koopia);
  • isik, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lg 1 sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutajaga lepingulises suhtes ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.

Koolitusel osalemine on riigiabi Euroopa Liidu suuniste riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 2014–2020 (ELT C 204, 01.07.2014, lk 1–97) (edaspidi riigiabi suunised) II osa 3. peatüki jao 3.6 tähenduses, kui koolitusel osaleb ettevõtja konkurentsiseaduse tähenduses või tema töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.
Riigiabi saaja on ettevõtja, kes osaleb ise või kelle töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige osaleb koolitusel.
Riigiabi saaja esitab enne mooduli algust toetuse saajale(koolitajale) riigiabi suuniste I osa 3. peatüki jao 3.4 punktis 71 nimetatud abitaotluse.
Riigiabi saaja ei või olla raskustes olev ettevõtja riigiabi suuniste I osa 2. peatüki jao 2.4 punkti 35
alapunkti 15 tähenduses.

Osalustasu: Kursus on sihtgrupipõhine ja osalejale tasuta (koolitus, õppepäeval toitlustamine)
Kursuse rahastaja: Eesti riik ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)

Kursuse kontaktisik:
Eda Gross
Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik
Tel. 7961 549; 5346 1209
Eda.gross@aianduskool.ee

MAK_logo