Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

“Keskkonnakaitse ja loodushoiu täienduskoolitus“ 100h konsulentide 2. õppegrupiga

30. jaan. 2018

Räpina Aianduskool annab teada, et 30.jaanuaril 2018 alustame kursuse „Keskkonnakaitse ja loodushoiu täienduskoolitus“ 100h konsulentide 2. õppegrupiga.

 Koolitus koosneb 6.moodulist ajavahemikus 30.jaanuar 2018 –  2019 II pool.

Koolitus sisaldab auditoorset ja praktilist õpet (väliõpe) ning kodutööd (6). Koolituse lõpuks valmib igal osalejal õpimapp.

I Mooduli õpe toimub 30.-31.jaanuar 2018, Räpina Aianduskoolis, Pargi 32, Räpina.

 1. õppepäev: kell  12.00 – 17.30 (kell 11.30 – 12.00 saabumine, registreerimine, majutus, tervituskohv)                                                                                      
2. õppepäev: kell 9.00 – 15.30

Õppepäevade ajad on kooskõlastatud MES-iga.

Kursuse I mooduli viivad läbi: Tarmo Evestus, Kalle Rein, Madli Karjatse, Reno Paju, Katrin Rannik

Kursusele registreerimine:  
Kursusele registreerimine toimub Räpina Aianduskooli kodulehel www.aianduskool.ee/taienduskoolitus
Registreerimisel tuleb aknasse „Põhjendused ja lisainfo“ kindlasti märkida järgmist:

 • konsulendi puhul kutsetunnistuse number (viimase 12 kuu jooksul kehtivuse kaotanud kutsetunnistuse puhul tuleb esitada kutsetunnistuse koopia)
 • kutsetunnistuse puuduja kirjutab, kas ja millise nõustamisteenuse osutajaga on ta lepingulises suhtes ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.
 •  riigiabi saaja puhul ettevõtja täpne nimi ja registri kood.

Vajalik eelregistreerimine. Registreerimine kursusele lõpetatakse 25.jaanuaril 2018

Info ja  kursusele registreerimine Räpina Aianduskooli kodulehel www.aianduskool.ee või

tel 7961 549 ja 53 461 209

Võimalus ööbida Räpina Aianduskooli õpilaskodus. Ööbimine õpilaskodus on 10€. Ööbimiskoht palun broneerida tel. 5333 3554

II mooduli õppepäevad (6 päeva) on kavandatud kahe või kolme päeva kaupa kord kuus (veebr.-apr.) Räpina Aianduskoolis.  Õppepäevade täpsed kuupäevad selguvad veebruari esimesel nädalal.

 

Sihtgrupp:   

 1. Koolitusel võib osaleda isik, kes vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest:

 • isik, kellele on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi kutse ja tal on kehtiv kutsetunnistus;
 •  isik, kellele kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud (osaleja andmetega koos tuleb esitada kehtinud kutsetunnistuse koopia);
 •  isik, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lg 1 sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutajaga lepingulises suhtes ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.

Koolitusel osalemine on riigiabi Euroopa Liidu suuniste riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 2014–2020 (ELT C 204, 01.07.2014, lk 1–97) (edaspidi riigiabi suunised) II osa 3. peatüki jao 3.6 tähenduses, kui koolitusel osaleb ettevõtja konkurentsiseaduse tähenduses või tema töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.

3. Riigiabi saaja on ettevõtja, kes osaleb ise või kelle töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige osaleb koolitusel.

4. Riigiabi saaja esitab enne mooduli algust toetuse saajale(koolitajale) riigiabi suuniste I osa 3. peatüki jao 3.4 punktis 71 nimetatud abitaotluse.

6. Riigiabi saaja ei või olla raskustes olev ettevõtja riigiabi suuniste I osa 2. peatüki jao 2.4 punkti 35 alapunkti 15 tähenduses. 

Osalustasu: Kursus on sihtgrupipõhine ja osalejale tasuta (koolitus, õppepäeval toitlustamine)

Kursuse rahastaja: Eesti riik  ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)

Muu koolitusega seonduv teave

 • Iga mooduli lõpus väljastatakse osalejale tõend koolitusel osalemise kohta.
 • Täienduskoolituse tunnistus väljastatakse neile, kes on läbinud kursuse täismahus ja täitnud iseseisvad kodutööde ülesanded ning koostanud nõuetekohase õpimapi.
 • Koolituskulud katavad õppetegevuse, lõuna ja kohvipausid.
 • Koolituskulud ei kata transpordikulusid ja ööbimisega seotud kulusid.
 • Ööbimisvõimaluse leiab osaleja ise.

 

Kursuse kontaktisik:
Eda Gross
Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik
Tel. 7961 549; 5346 1209
Eda.gross@aianduskool.ee

MAK_logo