Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Väiksemate koduloomade (küülik. lammas) nahkade parkimine koduste vahenditega (30 tundi)

3. apr. 2018

Algus 3 aprill kell 10.00.

 

Õppekava:

 1. Täienduskoolitusasutuse nimi

Järvamaa Kutsehariduskeskus

 1. Õppekava nimetus

Väiksemate koduloomade (küülik, lammas) nahkade parkimine koduste vahenditega

 1. Õppekavarühm (vastavalt rahvusvahelisele haridus- ja koolitusvaldkondade klassifitseerimise süsteemile ISCED-F 2013)

Põllundus ja loomakasvatus

 1. Õppekeel

eesti keel

 1. Õppekava koostamise alus

Põllumajanduserialade riiklik õppekava, põllumajandustöötaja, tase 4 spetsialiseerudes: lamba- ja kitsekasvataja tase 4 erialamoodul:

B.2.15 lamba- ja/või kitsesaaduste tootmine;

karuslooma- ja küülikukasvataja, tase 4 eriala moodul

B.2.20 karusloomakasvatussaaduste tootmine;

põllumajandustootja tase 5 spetsialiseerudes: küülikukasvatusspetsialist, tase 5 eriala moodul: B.2.19 küülikusaaduste tootmine.

 1. Õppe kogumaht(akadeemilistes tundides) ja õppe ülesehitus

Maht 30 tundi, sh18 tundi on praktikat koolikeskkonnas

 1. Õppekeskkond

Järvamaa Kutsehariduskeskuse auditoorium, kus saab kasutada koolituse tarbeks valmistaud nahaparkimispukki

 1. Sihtgrupp

Väiketootjad, sh. 50+ vanuses  küüliku- ja  lambakasvatajad, käsitöölised kes soovivad oma loomade nahad parkida ise ja  koduste vahenditega, keemiavabalt. Inimesed, kes soovivad küüliku- ja lambanahku või nendest valmistatud tooteid turustada, tulu teenida.

 1. Õppe alustamise tingimused

Koolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsanduses tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja. Valmisolek töödelda toornahku ning tahe teha käsitööd

 1. Eesmärk

Koolituse tulemusel õpilane pargib väiksemate koduloomade (küülik, lammas) nahku koduste vahenditega ning kasutab selleks õigeid tehnoloogiaid, vajalikke tööriistu ja ohutuid töövõtteid.

 1. Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • mõistab naha töötlemise olemust ja põhiprotsesse;
 • pargib väiksemate koduloomade (küülik, lammas) nahad koduste vahendite ja  meetoditega;
 • kasutab ohutult erinevaid nahaparkimises kasutatavad tööriistu

 

 1. Õppe sisu

Auditoorse töö teemad 12 tundi.

 • Nahaparkimise ajalugu – 1
 • Naha ehitus ja selle keemiline koostis -2
 • Lihtsamad konserveerimise viisid- 1
 • Karva eemaldamise erinevad võimalused- 1
 • Erinevad parkimise meetodid- 2
 • Nahaparkimises kasutatavad tööriistad -1
 • Mineraalpargis kasutatavad ained ja nende omadused -1
 • Nahkade leotamine -1
 • Nahkade puhastamine ja pesemine -1
 • Parkvedeliku valmistamine ja kasutamine -1

Praktika teemad 18 tundi

 • Nahkade leotamine -2
 • Nahkade puhastamine ja pesemine -3
 • Parkvedeliku valmistamine ja kasutamine -3
 • Nahkade tahendamine- 2
 • Pargitud nahkade rasvatamine – 2
 • Nahkade kuivatamine ja venitamine- 3
 • Nahkade lihvimine ja viimistlemine- 3
 1. Õppemeetodid

Loeng, demonstratsioon ning praktilised tööd juhendaja käe all.

 1. Iseseisev töö

Puudub

 1. Õppematerjalid
 • Lektori koostatud konspekt
 • Lisamaterjalid internetist
 1. Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 70 % ja teostanud  praktika koolikeskkonnas. Mitteeristav hindamine.

Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

Praktika koolikeskkonnas

Õpilane on parkinud küülikunaha vastavalt juhendamisele

 

 1. Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Õppijale väljastatakse tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Lektoril on kutse- või kõrgharidus põllumajanduses või tekstiili alal. Varasem täiskasvanute koolitamise kogemust vähemalt  1 aasta.

Tuuli Jõesaar – Tartu Kõrgem Kunstikool,  nahadisaini osakond 2017, Olustvere TMK  rahvusliku tekstiili eriala. Täiskasvanute koolitaja (nahkade parkimine, nahast toodete valmistamine) 2010 aastast.

 1. Õppekava kinnitamise aeg: 16.03.2018  käskkiri nr 6.2-1/276

 

Lisainfo:
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
tel: 53 29 21 88

MAK_logo