Allikas: Ravimiamet
4.11.2021

Antibiootikumide vastutustundlikum kasutamine nii inimestel kui ka loomadel on olulisim faktor antibiootikumresistentsuse ohjamisel. Euroopa Ravimiamet avaldas hiljuti üheteistkümnenda ESVACi aruande 31 Euroopa riigi 2019. ja 2020. aasta põhjalike andmetega, kus kirjeldatakse aastate 2010–2020 trende antibiootikumide kasutamises veterinaarsel otstarbel. Aruande kohaselt väheneb Euroopa riikides (sh Eestis) antibiootikumide kasutamine loomade ravis, kirjutab Ravimiameti statistikabüroo spetsialist Marju Sammul.

Joonis. Eestis veterinaarseks otstarbeks müüdud antibiootikumid aastatel 2010-2020 (arvestades loomade arvu ja keskmist kaalu loomaliikide kaupa, mg/PCU). Allikas: Ravimiamet

Aastatel 2011–2020 vähenes veterinaarmeditsiinis kasutatavate antibiootikumide kogumüük Euroopa riikides kokku enam kui 43%. Sealjuures 25 riigist üheksateistkümnes vähenes neil aastatel veterinaarsete antibiootikumide müük enam kui 5%, samas kui neljas riigis kasvas müük enam kui 5%. Eestis vähenes samal ajal antibiootikumide kasutamine veterinaarsel otstarbel kokku enam kui 30%.

Kriitiliselt tähtsate antibiootikumide müük on vähenenud

Aastatel 2011–2020 vähenes Euroopas kriitiliselt tähtsatest antibiootikumidest 3. ja 4. põlvkonna tsefalosporiinide müük veterinaarseks otstarbeks 33%, polümüksiinide müük 77%, fluorokinoloonide müük 13% ning teiste kinoloonide müük 85%. Need on antibiootikumid, mis on olulised humaanmeditsiinis multiresistentsete bakterite põhjustatud infektsioonide ravis ja mille kasutamine loomade ravis tõstab oluliselt riski inimeste tervisele.

Eestis vähenes sel ajal polümüksiinide müük veterinaarsel otstarbel enam kui 93% ja fluorokinoloonide müük 53% (teisi kinoloone sel ajavahemikul Eestis ei kasutatud). Samas ületasime 3. ja 4. põlvkonna tsefalosporiinide kasutamises ka 2020. aastal mitmekordselt Euroopa mediaani.

Andmed kogus Euroopa Ravimiamet Euroopa veterinaarseks kasutamiseks mõeldud antibakteriaalsete ainete seire (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption, ESVAC) projekti osana koostöös Euroopa Liidu liikmesriikidega.

ESVACi projekti käivitas 2010. aasta aprillis Euroopa Ravimiamet, et luua Euroopa Komisjoni soovile vastates ühtne viis koguda müügiandmeid Euroopa Liidus loomadel kasutatavate antibakteriaalsete ainete kohta. Andmeid edastavate riikide arv on kasvanud algsest üheksast riigist 31 riigini.

Aastate 2011–2020 andmed on täielikult olemas 25 Euroopa riigi kohta. ESVACi aruanne avaldatakse igal aastal ja seda kasutatakse antibakteriaalsete ainete kasutamise riskide hindamiseks ja juhtimiseks liikmesriikides.

Täismahus ESVACi projekti aruande ja lisainfo leiab Ravimiameti ja Euroopa Ravimiameti veebilehelt.