Avaldatud: 18. september 2012Kategooriad: Uudised

Energiahinna tõus on köö­givilja kasvatamise küttega kasvuhoonetes väga raskeks muutnud.

AS Sagro on köögivilja kas­vuhoones kasvatanud 20 aas­tat, viimased kaks-kolm aastat on olnud keerulised. Normaal­setel aastatel ulatus tomatitoodang üle 600 tonni aastas ja sel­lest ei jätkunud kõigile kauba­kettidele. Nüüd oleme vähenda­nud aasta toodangut 400 ton­nini. Kasvuhoonekurgi kas­vatamise rentaablus on natu­ke parem, kuid tänaseks on ka kurki toota ebaotstarbekas.

Müügihind jäi samaks. Taime­kasvatuses on tootmisperiood pikk ja oktoobris-novembris on raske tootmist planeeri­da, kui pole teada, mis on ener­gia hinnad näiteks märtsis-aprillis. Tänavu juhtus koguni nii, et gaasi hind tõusis läinud aas­taga võrreldes märtsis vastavalt 42 ja aprillis 44%. Müügihin­nad jäid aga eelmise aasta tase­mele. Kuid probleemil on ka tei­ne külg.

ELis kehtib ühtne põlluma­janduspoliitika. Toetatakse põl­lumajandustootmist, et hoida toidu hindu madalal. Aiandust aga ei toetata: hinnad kujune­vad vabaturuhindadena. Reaal­sed hinnad aga pärsivad toot­mist, tarbija ei ole võimeline selle hinnaga ostmaja kalline­mine viib selle tootegruppi toi­dukorvist välja. Sellepärast on­gi paljud riigid hakanud kaud­selt tootjaid toetama. On tek­kinud ebavõrdne konkurents ja moonutatud hinnad. Näi­teks Lõuna-Soomes makstak­se kasvuhoone m2 kohta toetust 11 eurot, meil kujuneb tänavu kahjum umbes viis eurot ruut­meetri kohta. Läti kehtestas maksusoodustused kasvuhoonetootjatele just kütusehinna olulise tõusu pärast. Kaudseid toetusi on ka teistel riikidel.

EL ei aita. Meie riik on nii väi­ke, sellepärast tunnetame valukohti kiiremini, meid mõjutab energia kallinemine kõige ot­semalt. ELi regulatsioonid mõ­juvad aga väga pika ajajooksul. Kui sealt üldse lahendusi loota, võtab see kaua aega.

Aiandusliit on välja pakku­nud partnerlust riigiga ning teinud ettepaneku analüüsida, kas vajame kodumaist katmik-köögivilja. Kas tänased neli-viis tootjat, kes on veel olnud jät­kusuutlikud tootjad ja varusta­nud kaubakette kodumaise too­tega, saavad jätkata? Elu on näi­danud, et kodumaise köögivil­ja kadumine turult tõstab kohe imporditud köögivilja hinda.

Kalle Reiter (AS Sagro juhatuse esimees), Äripäev (18.09.2012)

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele