Avaldatud: 3. juuni 2014Kategooriad: Uudised

Statistikaameti esialgsetel andmetel kasvatati 31. märtsi seisuga Eestis 262 200 veist, sealhulgas 98100 piimalehma, 367 600 siga, 83 000 lammast ja kitse ning 2 275 700 lindu. Sead välja arvatud (nende arv vähenes kolm protsenti), on kõikide loomaliikide arv eelmise aasta sama ajaga võrreldes suurenenud.

Soodsa turusituatsiooni tõttu on piimalehmade arv suurenenud umbes poole­teise tuhande looma võrra ning veiste koguarvu suu­renemise tagas lihaveiste arvukuse kasv. Lindude arv oli I kvartalis kolm protsenti suurem kui eel­misel aastal samal ajal, lammaste ja kitsede arv jäi eelmise aasta I kvartali lõ­pus samale tasemele, kuid sigade arv vähenes 10 800 looma võrra, mis on suu­rim sigade arvu vähenemi­ne viimaste aastate I kvartalis.

Kui eelnevatel aastatel sai rääkida piimalehmade arvu stabiliseerumisest, siis käesoleval aastal piimaleh­made arvu suurenemisest. Vasikaid sündis I kvartalis 27 600, mis on viimaste aas­tate suurim arv.

Jätkuvalt on aktiivne elusveiste kaubavahetus. Kaubanduse ja põlluma­jandussaadusi töötleva tööstuse osakonna andme­tel viidi 2014. aasta kolme kuuga Eestist välja 8810 veist, mis on 1281 looma võrra rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Kõige enam eksporditi veiseid jätkuvalt Hollan­disse (96 protsenti veiste ekspordist) ning valdavalt (82 protsenti veiste eks­pordist) viidi välja veiseid kehamassiga kuni 80 kilo.

Sigade arv on alates eel­mise aasta III kvartalist vähenenud. Põrsaid sündis käesoleva aasta I kvartalis 186100, mis on 600 põrsast vähem kui eelmisel aastal samal perioodil.

Endiselt on jõus meie seakasvatussektorit oluliselt mõjutav Venemaa poolt 2012. aasta märtsist keh­testatud impordipiirang elusloomadele (sh sigade­le). Käesoleva aasta jaa­nuari lõpust lisandus sisse-veokeeld ka sealihatoodetele. Elussigade eksport 2014. aasta I kvartalis vä­henes.

Kui 2013. aastal viidi esimese kolme kuuga välja 39 799 siga, siis käesoleval aastal 25 555 siga. Põhi­liselt viidi elussigu Leetu (73 protsenti elussigade ekspordist) ning valdavalt (88 protsenti elussigade ekspordist) eksporditi sigu kehamassiga 50 kilo ja rohkem.

Põllumajanduse Regist­rite ja Informatsiooni Ame­ti (PRIA) andmetel oli põllumajandusloomade re­gistris 31. märtsi seisuga veiseid 262 200, neist pii­matõugu lehmi 98100ja lihatõugu lehmi 20 500. Lambaid oli registris 74 000 ja kitsi 3900.

Põlvamaal 15 375 veist

Eelmise aasta I kvartaliga võrreldes on piimalehmade arv suurenenud 1500 loo­ma võrra, lihatõugu leh­made arv 2500, lammaste arv 500 ja kitsede arv 100 võrra.

Piimatõugu lehmi on jät­kuvalt enim Järva-ja Lääne-Virumaal. Nimetatud maakondades suurenes lehmade arv ka käesoleval aastal, vastavalt 163 ja 285 võrra.

Põlvamaal oli I kvartalis 15 375 veist, neist 6619 pii­malehmad ja 525 lihatõugu lehmad. Lambaid oli Põlva­maal 5013 ja kitsi 225.

Piimalehmade arv suure­nes kõige enam Pärnu- ja Jõgevamaal (vastavalt 635 ja 349 looma võrra) ning vähenes Läänemaal (381 looma võrra). Lihatõugu lehmade arv on suurene­nud kõikides maakondades ning jätkuvalt on kõige enam lihatõugu lehmi Saa­re- ja Läänemaal.

Saaremaal kasvatati 2014. aasta I kvartalis ka kõige enam lambaid ning võrreldes eelmise aastaga on lammaste arv seal suu­renenud 617 looma võrra. Märkimisväärne lammast arvu vähenemine on toimu­nud aga Lääne-Virumaal (1020 looma võrra). Vaa­tamata kitsede arvu vähe­nemisele on jätkuvalt kõige enam kitsi Pärnumaal (887 looma).

PRIA põllumajandusloo­made registri andmetel oli 31. märtsi seisuga Eestis veisekasvatajaid kokku 4086 (303 võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal).

Piimatõugu lehmade kas­vatajaid oh 2565 (384 võr­ra vähem), aga lihatõugu lehmade kasvatajate arv ulatus 1432 tootjani (70 võrra rohkem).

Lambakasvatajaid oli I kvartali seisuga 1913 ning kitsekasvatajaid 86, vas­tavalt viis ja 24 vähem kui eelmisel aastal samal ajal.

Piimatootmine

2014. aasta kolme esimese kuuga toodeti Statistika­ameti esialgsetel andmetel Eestis 198 000 tonni piima, mis on 18 300 tonni ehk 10,2 protsendi võrra rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil.

Toodangu sellise suure­nemise taga on nii piima­lehmade arvukuse kasv kui ka keskmise produk­tiivsuse jätkuv suurenemi­ne. Samaaegselt lehmade arvu suurenemisega püsti­tas järjekordse rekordi leh­made keskmine produk­tiivsus. I kvartalis lupsti keskmiselt lehma kohta 2019 kilo piima, mis ületab eelmise aasta I kvartali näitajat 181 kilo võrra. Toodangu kiiret kasvu I kvartalis toetas rekordili­selt kõrge piima kokku­ostuhind, mis kolme kuu keskmisena ulatus 400 euroni tonni kohta.

Piimatööstustele reali­seeriti 2014. aasta I kvartalis 184 300 tonni neljaprotsendilise rasva-ja 3,4-protsendilise valgusi­saldusega piima, mida on võrreldes eelmise aasta sama ajaga 15 500 tonni ehk 9,2 protsenti rohkem. Tööstustele realiseeritud piima osakaal moodustas kogu piimatoodangust 93,1 protsenti. Kokkuostetud piima kõrge kvaliteet on veelgi tõusnud – eliitsordi osakaal ulatus 78,4 prot­sendini (10,3 protsendi­punkti rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil).

Lihatootmine

2014. aasta I kvartalis kas­vatati tapaloomi ja -linde (eluskaalus) 29 595 tonni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1024 tonni võrra ehk neli prot­senti rohkem. Suurenes linnu- ja veiseliha tootmine (vastavalt 16 ja viis prot­senti), sealiha tootmine jäi eelmise aasta tasemele, kuid lamba- ja kitseliha tootmine vähenes 42 prot­senti.

Kvartalistatistika koha­selt on liha kogutoodang I kvartalis võrreldes järgne­vate kvartalitega tavapära­selt väiksem. Viimaste aastate I kvartali andmete võrdlus näitab, et kolman­dat aastat järjest suurenes nii veise- kui ka linnuliha-toodang (eluskaalus).

Käesoleva aasta I kvar­talis oli linnulihatoodang rekordiline, ületades vii­mase viie aasta kõiki kvar­taleid. Lamba- ja kitselihatoodang jäi I kvartalis aga viimase viie aasta madalai­maks, selle üheks põhju­seks on lammaste kokku­ostu oluline vähenemine. Sealihatoodang püsis vii­mase kolme aasta I kvar­talite võrdluses stabiilsena.

Aare Lepaste

(Kasutatud põllumajandus­ministeeriumi põllumajandusturu korraldamise osa­konna põllumajandussektori 2014. aasta I kvartali ülevaate materjale.) 

Koit, 03.06.2014

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele