Avaldatud: 15. august 2016Kategooriad: Uudised

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Pressiteade
Tartu, 15.  august 2016

Läheneb maamajanduse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor

22.-29. augustil saavad mikroettevõtjad PRIA vahendusel taotleda maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetust, 15. augustist alates saab taotlusi uues e-PRIAs elektrooniliselt eeltäita.

Tegemist on maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) meetme “Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse arengˮ alameetmega 6.4, mille eesmärk on soodustada ja mitmekesistada maaettevõtlust eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, toetades seal püsiva majandusliku baasi ning sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomist. Üks taotleja võib MAKi rahastusperioodil saada toetuseks kuni 150 000 eurot.

Tulevane investeeringuobjekt on toetatav siis, kui seda ei kavandata otseselt põllumajandustootmiseks, vaid muud liiki ettevõtluseks. Nõuded taotlejale ja toetuse määr sõltuvad sellest, kas ta on põllumajandustootja või mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelev mikroettevõtja. Ka taotlusvooru eelarve on planeeritud eraldi: põllumajandusettevõtjatele 3,6 miljonit, mittepõllumajandusettevõtjatele 8,4 miljonit eurot. Toetuse piirmäär neile on vastavalt 50 ja 40 protsenti investeeringu abikõlblikust kulust.

Meede pakub võimalusi väga erineva sisuga projektide rahastamiseks: ehitamine ja hoone parendamine, masinate ja seadmete ostmine ja paigaldamine, rändkaupluse ja selle sisseseade ostmine; toetatav on ka investeering päikese-, vee- ja tuuleenergia tootmisse ning bioenergia (elektri, soojuse, vedelkütuse või gaasi) tootmisse. Toetust saab projektiga seotud taristu jaoks ja kaasnevateks tegevusteks – ehitiste puhul projekteerimistöö, uuringud, omanikujärelevalve, objekti juurde tee või platsi ehitamine, vajaliku IT lahenduse ja tarkvara soetamine jne.

Meetme määrus täpsustab nii abikõlblike kulude loetelu kui ka selle, mille jaoks toetust ei anta. Kõigi tingimuste ja nõuetega palume toetuse taotlejatel kindlasti määruse abil tutvuda, sest varasemaga võrreldes on tingimustes olulisi muudatusi. Abiks on selgitav materjal PRIA kodulehel.

Taotlusi võtab PRIA vastu ainult elektroonselt uue e-PRIA kaudu, kus on juhised e-PRIA kasutamiseks ja taotluse täitmiseks. Et klientidel elektroonilises keskkonnas toimingute tegemiseks aega ja tuge piisaks, on võimalik eeltäitmine alates 15.augustist. Maakondlikes teenindusbüroodes on ka e-PRIA kliendiarvutid, kus saab teha vajalikke toiminguid klienditeenindaja abiga. Nõu saab küsida infotelefonil 737 7678.

Otsused teeb PRIA pärast taotluste menetlemist ja hindamist hiljemalt 6. detsembriks k.a. Määratud toetuse kättesaamiseks tuleb investeering nõuetekohaselt ellu viia ja esitada e-PRIAs maksetaotlus koos vajalike dokumentidega. Maaelu Edendamise SA väljastab laene ja tagatisi, aitamaks rahastada käesolevast meetmest toetatavaid tegevusi.

Maaelu mitmekesistamise investeeringutoetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja kaasfinantseeritakse Eesti riigieelarvest. Kokku on käesoleval programmperioodil kavandatud meetme eelarveks 57 miljonit eurot, sellest 12 miljonit tänavuseks taotlusvooruks.

Pressiteate edastas
Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
Tel 7371 215; 5533 739
e-post maris.sarv-kaasik@pria.ee
www.pria.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele