Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas

Programmi eesmärgiks on andmete efektiivse kasutamise abil luua majanduslikku lisandväärtust põllumajandustootmises, toetada täppispõllumajanduse arengut ja keskkonnahoidlikku põllumajandust.

Programmi I etapp kestis ühe aasta, mille vältel tehti teostatavusuuring põllumajanduse suurandmete kasutamise tegevusvaldkonnas. I etapi ühisteks täitjateks olid Põllumajandusuuringute Keskus (juhtpartner), Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Tieto Estonia AS ja E-Agronom OÜ. Hankeleping PRIA-ga sõlmiti 10.09.2018, lõpparuanne esitati 9.09.2019.

Läbiviidud analüüs sisaldab infotehnoloogilist, teaduslikku, õiguslikku ja majanduslikku vaadet põllumajandusse puutuvatele andmetele ja võimalikele lahendustele nende kasutamiseks suurandmete süsteemis. Defineeriti teenused, mida analüüsitud andmete põhjal on võimalik realiseerida (riik, tarkvaratootjad). Programmi esimese etapi tulemite põhjal järel kuulutatakse välja teise etapi hange, mille käigus realiseeritakse suurandmete süsteemi tehniline lahendus ja olulisemad või „tehtavamad“ teenused. Teenuste loomisel tuleb kindlasti jälgida, milliseid teenuseid planeeritakse realiseerida Euroopa Komisjoni algatatud FaST ning NIVA projektide raames, et saavutada täiendav sünergia ja vältida dubleerimist.

Uuringu raames analüüsiti 41 teemakohast Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi haldusala ja Eesti Maaülikooli andmekogu. Teostatavusuuring koostati andmete loomise, haldamise ja kasutamisega seotud osapooli kaasates. Teostatavusuuringu tulemusi tutvustati põllumajandustootjatele erinevate esitlus- või teavitustegevuste kaudu.

Huvigrupid ja potentsiaalsed kasusaajad on põllumajandustootjaid, avaliku sektori asutused, ülikoolid jt teadusasutused ning kolmandad osapooled (eelkõige põllumajandustarkvara arendajad). Huvitatud osapoolte kaasamiseks ning neile tulemuste tutvustamiseks korraldati kolm infopäeva, sh üks infopäev konsulentidele programmi tegevuste tutvustamiseks ning põllumajanduse suurandmete teemaline rahvusvaheline konverents.

Korraldatud üritused:

Tootjate teabepäevad 20. juunil 2019 Tartus, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis ja 21. juunil 2019 Sakus, Põllumajandusuuringute Keskuses. Päevakava ja ettekanded: https://test.pikk.ee/event/pollumajanduse-suurandmete-temaatikat-tutvustavad-infopaevad/

Konverents 2. juulil 2019 Tartus, Eesti Maaülikoolis. Päevakava ja ettekanded: https://test.pikk.ee/event/pollumajanduse-suurandmete-konverents/

Konsulentide teabepäev 25. juulil 2019 Tartus Eesti Maaülikooli Mahekeskuses. Päevakava ja ettekanded: https://test.pikk.ee/event/pollumajanduse-suurandmete-temaatikat-tutvustav-infopaev-konsulentidele/

 

Programmi I etapi jooksul valminud aruanded:

„Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas“ (hankeleping nr 194144) I vahearuanne

„Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas“ (hankeleping nr 194144) II vahearuanne

“Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegvusvaldkonnas” (hankeleping nr 19144) III_kvartali_vahearuanne

Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas“ (hankeleping nr 194144) IV vahearuanne

Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas (hankeleping nr 194144) lõpparuanne

Lisa_1_Kasutatud_metoodika
Lisa_2_Suurandmete_süsteemi_kontseptsiooni_kirjeldus
Lisa_2a_Suurandmete_süsteemi_teekaart
Lisa_2b_Suurandmete_tegevuste_teostatavuse_hinnang
Lisa_2c_Teenuste_mõõdikud_Huumusbilansi_kalkulaator
Lisa_2d_Teenuste_mõõdikud_ETKI
Lisa_2e_Teenuste_mõõdikud_lisa_ilmastik, ETKI
Lisa_2f_NPK_bilansi_lisamõõdikud
Lisa_2g_Teenuste_ideekorje
Lisa_3_Õigusliku_analüüsi_kokkuvõte
Lisa_4_Andmeanalüüsi_kokkuvõte
Lisa_5_ePõlluraamatu_analüüsidokument
Lisa_6_Programmi etappide_tulemite_koond
Lisa_7_Taustamaterjalid

Long-Term Knowledge Transfer Program on Agricultural Big Data
“Long-term programme of knowledge transfer in the area of agricultural big data” final report
Annex_2_Concept_of_estonian_agricultural_big_data_system
Annex_2_translation_of_figures_texts

Please cite this report:

Estonian Agricultural Research Centre, Estonian University of Life Sciences, Estonian Crop Research Institute, Tieto Estonia AS and E-Agronom OÜ. 2019. Long-Term Knowledge Transfer Program on Agricultural Big Data – the Final Report. Available at https://test.pikk.ee/valdkonnad/teadmussiirde-pikaajalised-programmid/pollumajanduse-suurandmete-teadmussiirde-programm/

 

Kontakt:

Programmi juht: Urmas Visse, tel. 5623 8768, e-mail urmas.visse@pmk.agri.ee
Programmi koordinaator: Maris Kruuse, tel. 5563 0001, e-mail maris.kruuse@pmk.agri.ee

Kõigile huvilistele on kättesaadav Suurandmete PIP projekti pidevalt täienev interaktiivne analüüsiaruanne aadressil https://www.agroandmed.ee

Programmi Nõukogu koosseis (kinnitatud 17.09.2018):
Maaeluministeeriumi esindaja – Toomas Kevvai
Maaeluministeeriumi esindaja – Katrin Rannik
Põllumajandusorganisatsiooni esindaja – Roomet Sõrmus (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda)
Põllumajandusorganisatsiooni esindaja – Jaak Läänemets (Põllumeeste ühistu KEVILI)
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja – Janek Rozov
Keskkonnaministeeriumi esindaja – Karin Kroon
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja – Jüri Jõema
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti esindaja – Ahti Bleive
Statistikaameti esindaja – Andres Kukke
Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindaja – Leho Verk
Valdkondlik ekspert – Andres Oopkaup
Valdkondlik ekspert – Märt Riisberg
Valdkondlik ekspert – Ahto Vili

Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas läbiviimist toetab
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.